Tros- og livssynssamfunn

Fylkesmannen registrerer tros- og livssynssamfunn, behandler krav om tilskudd, godkjenner nye forstandere og ser til at tros- og livssynssamfunnenes virksomhet er i tråd med lover og forskrifter. Fylkesmannen er klageinstans for saker som gjelder kommunenes tilskudd til tros- og livssynssamfunn.

Den digitale løsningen "Tros- og livssynssamfunn" gir innsyn i opplysninger om livs- og trossamfunn som har søkt om statstilskudd. 

Du får tilgang til systemet ved å klikke på "Oversikt over tros- og livssynssamfunn" på høyre side i skjermbildet. Ved å klikke på det enkelte trossamfunnet får du opp kontaktopplysninger, registreringsdato dersom det er registrert, navn på godkjente forstandere, eventuell vigselsmyndighet, utbetalt statstilskudd osv. Du får opp tilsvarende opplysninger ved å søke på livssynssamfunnene. Du kan også sammenstille informasjon ved å bruke søkefeltene.

Fristen for å sette fram krav om tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er 1. mars. 

Har du spørsmål om tros- og livssynssamfunn, kan du henvende deg til Fylkesmannen i fylket der trossamfunnet er registrert.

Vis mer


05.06.2020

Ny frist for utbetaling statstilskudd 15 juli 2020

I år vil Brønnøysundregistrenes kontroll av tros- og livssynssamfunnenes medlemslister antakelig bli ca. to uker forsinket. Dermed kan det bli vanskelig å få utbetalt samtlige statstilskudd innen 30. juni. Barne- og familiedepartementet forlenger derfor fristen for utbetaling til 15. juli 2020.

18.05.2020

Utsatt frist for innsending av regnskap og årsmelding

Fast frist for å sende inn regnskap og årsmelding er 10. april. På grunn av det pågående koronautbruddet besluttet Barne- og familiedepartementet 16. mars 2020 å forlenge fristen til 15. mai 2020

26.03.2020

Utlysning: Tilskudd til private kirkebygg

I statsbudsjettet for 2020 har Stortinget vedtatt en bevilgning på 5,1 mill. kroner til tilskuddsordningen Tilskudd til private kirkebygg, jf. kap 881, post 75. Søknad sendes til Barne- og familiedepartementet. Søknadsfrist er 10. juni 2020. Se regjeringen sine nettsider for mer informasjon og søknadsskjema: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utlysning-tilskudd-til-private-kirkebygg/id2694370/

23.03.2020

Informasjon om digital utsendelse av bekreftelse på vigsel

Per 1. mars 2020 vil Skatteetaten lansere en ny praksis ved bekreftelse på vigsel. Istedenfor å få tilsendt en vigselsattest vil par som vigsles i fremtiden få en elektronisk bekreftelse på vigsel i Altinn. Det vil dog fortsatt være mulig å etterbestille vigselsattest på Altinn. Ikke‐bosatte får fortsatt tilsendt vigselsattest (gitt at vi har en adresse på dem). Det er viktig at alle vigslere er kjent med denne endringen, og vi håper fylkesmennene har anledning til å formidle tros‐ og livssynssamfunnene følgende pressemelding (som sendes fra Skatteetaten fredag 28.februar)

17.03.2020

Utsatt frist for tros- og livssynssamfunn til å sende inn årsmelding og regnskap for 2019

Fast frist for å sende inn årsmelding og regnskap er 10. april. Tros- og livssynssamfunnene kan søke Fylkesmannen om å få utsatt fristen, jf. rundskriv V-002/19B punkt 6. På grunn av det pågående koronautbruddet vil nært forestående årsmøter i mange tros- og livssynssamfunn måtte utsettes.   Barne- og familiedepartementet besluttet å gi utsatt frist til samtlige tros- og livssynssamfunn, i første omgang til 15. mai 2020.

17.01.2020

Nytt rundskriv: Tilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje

Les rundskrivet: her

14.10.2019

Informasjon til vigslere - endring på prøvingsattesten 7. oktober

Skatteetaten endrar på prøvingsattesten Frå og med 8. oktober 2019 vil ikkje lenger prøvingsattesten innehalde informasjon om kva som blir namnet til ektefolket etter vigsel.  

28.08.2019

Forlenga frist for trus- og livssyn til å sende inn korrigert medlemsoversikt i 2019

For meir info, sjå: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tilskudd-til-tros--og-livssynssamfunn-forlenget-frist-for-a-sende-inn-korrigert-oversikt-i-2019/id2666520/

21.08.2019

Viktig informasjon: kravfrist 13. september

Trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje som enno ikkje har fremja eit krav om tilskot for 2019, kan krevje tilskot innan 13. september 2019    

22.02.2019

Viktig informasjon: Fast kravfrist 1. mars

Fast frist for å krevje tilskot til trus- og livssynssamfunn utanom Den norske kyrkje er 1. mars. (Er 1. mars på ein laurdag, søndag eller annan heilagdag, er fristen fyrste følgjande kvardag.) Kravet må vere postlagt eller levert til Fylkesmannen seinast den dagen fristen spring ut. Rekommandert postsending blir tilrådd for trus- og livssynssamfunn som sender kravet i posten.

Flere nyheter