Uttalelse fra Helse- og omsorgsdepartementet om midlertidig salgsbevilling til skjenkebevillinger

Helse- og omsorgsdepartementet har i forbindelse med koronasituasjonen vurdert muligheter for å gi midlertidige salgsbevillinger til skjenkesteder og har kommet til at det ikke er adgang til å gi salgsbevillig for samme lokale så lenge skjenkestedet har aktiv skjenkebevilling.

Helse- og omsorgsdepartementet har i brev av 7. mai 2020 til Oslo kommune vurdert muligheter for å gi midlertidige salgsbevillinger til skjenkesteder med aktiv skjenkebevilling.

Departementet gir uttrykk for forståelse for at en rekke aktører har utfordringer som følge av koronasituasjonen og at det er ønskelig å gjennomføre tiltak av ulik karakter. Det vises til at det ikke er gitt unntak fra alkoholloven i forbindelse med koronasituasjonen og at alkohollovens bestemmelser gjelder.

Konklusjonen er at det ikke er adgang til å gi midlertidig salgsbevilling for samme lokale til virksomhet som har aktiv skjenkebevilling.

Bakgrunnen for departementets konklusjon er særlig at alkoholloven ikke tillater at det gis salgs- og skjenkebevilling for samme lokale. Det vises også til alkoholforskriften § 5-4 som stiller ulike krav til kunnskapsprøve for henholdsvis salgs- og skjenkebevilling.