Høyring - endringar i alkohollova

Fylkesmannen har gitt høyringsfråsegn til forslag til endringar i alkohollova.

Vi er generelt positive til dei føreslåtte endringane og målet om å etablera sterkare nasjonale krav til kommunal kontroll og reaksjon ved brot på alkohollova. Dette vil vera eit viktig bidrag inn i arbeidet med ansvarleg alkoholhandtering. Vi har likevel nokre merknader og spørsmål til enkelte av dei føreslåtte endringane. Les meir her.