Fritak fra taushetsplikt

Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold. Det er Fylkesmannen som gir fritak fra taushetsplikten.

Dersom Fylkesmannen ikke gir fritak, kan retten ved kjennelse beslutte at du likevel skal vitne. Retten kan også beslutte at du ikke skal forklare deg, selv om Fylkesmannen har gitt deg fritak fra taushetsplikten.

Vær oppmerksom på at det er politi eller advokat (prosessfullmektig til parten) som må søke om fritak på vegne av deg som ansatt. Søknaden kan sendes digitalt. 

Det er ikke nødvendig med fritak fra Fylkesmannen dersom den personen som har krav på taushet, godkjenner at opplysningene kan frigis. I barnefordelingssaker trenger ikke Fylkesmannen frita barnevernstilsette fra taushetsplikten. Barnevernstjenesten kan uhindret av taushetsplikten gi opplysninger til domstolen. 

Vis mer


10.02.2020

Skjerpa krav til søknad om teieplikt

Fylkesmannen handsamar kvart år fleire søknadar om fritak frå teieplikt etter straffeprosesslova og tvistelova. Me ønskjer å orientera om ein uttale frå Sivilombudsmannen i sak SOMB-2017-1186 som er av betydning for Fylkesmannen si framtidige handsaming av slike saker. Føremålet er å sikra ei betre handsaming av sakene og å gjera prosessen enklare for kvar søkjar.

04.09.2019

Fylkesmannen i Rogaland fritek berre tilsette i Rogaland frå teieplikta

Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjer at dei einskilde embeta kan frita tilsette i sitt eiga fylke

30.09.2014

Tilsette i barnevernet treng ikkje lenger samtykke frå Fylkesmannen for å vitna i barnefordelingssaker

Frå 1. januar i år kan barneverntenesta, uhindra av teieplikt, gi opplysningar til domstolen i saker som gjeld foreldreansvar, kvar barnet skal bu og samvær.