Fritak fra taushetsplikt

Hvis du er ansatt i skole, barnehage, barnevernet eller sosialetaten, offentlig ansatt i helse- og omsorgstjenesten, eller arbeider med oppgaver etter introduksjonsloven, må du fritas fra taushetsplikten dersom du skal vitne i en rettssak eller avgi forklaring i politiavhør om et konkret straffbart forhold. Det er Fylkesmannen som gir fritak fra taushetsplikten.

Dersom Fylkesmannen ikke gir fritak, kan retten ved kjennelse beslutte at du likevel skal vitne. Retten kan også beslutte at du ikke skal forklare deg, selv om Fylkesmannen har gitt deg fritak fra taushetsplikten.

Det er ikke nødvendig med fritak fra Fylkesmannen dersom den personen som har krav på taushet, godkjenner at opplysningene kan frigis. I barnefordelingssaker trenger ikke Fylkesmannen frita barnevernstilsette fra taushetsplikten. Barnevernstjenesten kan uhindret av taushetsplikten gi opplysninger til domstolen. 

Vis mer


04.09.2019

Fylkesmannen i Rogaland fritek berre tilsette i Rogaland frå teieplikta

Kommunal- og moderniseringsdepartementet klargjer at dei einskilde embeta kan frita tilsette i sitt eiga fylke

30.09.2014

Tilsette i barnevernet treng ikkje lenger samtykke frå Fylkesmannen for å vitna i barnefordelingssaker

Frå 1. januar i år kan barneverntenesta, uhindra av teieplikt, gi opplysningar til domstolen i saker som gjeld foreldreansvar, kvar barnet skal bu og samvær.