Åpningstider for utsalgssteder

Butikker skal som hovedregel holde stengt på søndager og helligdager. Fylkesmannen kan gi dispensasjon fra regelen. Du søker om dispensasjon direkte til Fylkesmannen. 

Når Fylkesmannen behandler søknader om å holde åpent på søndager og helligdager, legger vi vekt på hensynet til arbeidstakerne. Vi kan gi dispensasjon når det foreligger særlige grunner, for eksempel i forbindelse med større idrettsarrangementer, jubileer, stevner og markeder. Når vi behandler en søknad, vurderer vi alle sider ved arrangementet, også hensynet til arbeidstakerne ved utsalgsstedet. Vi henter inn uttalelser fra flere parter, og du bør derfor sende søknad om dispensasjon en til to måneder før den aktuelle søndagen eller helligdagen. 

Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen bestemme at et område skal regnes for typisk turiststed for hele eller deler av året. Da gjelder ikke begrensningene i åpningstid i lov om helligdager og helligdagsfred.

Vis mer


29.04.2016

Vanleg søndagsopent i daglegvarebutikkar 16. mai

Kulturdepartementet stadfestar Fylkesmannens vedtak om å ikkje tillate NHO Handel sine medlemmer i dagligvarebransjen å halda butikkane opne andre pinsedag, som i år er 16. mai.Dermed er det dei vanlege reglane for heilagdagar som gjeld 16. mai.

22.06.2015

Søndagsopne butikkar: - Ikkje behov for ei lovendring

I mars sende Kulturdepartementet ut eit høyringsforslag om endringar i helgedagslova som inneber ei generell opning for søndagsopne butikkar. Fylkesmannen i Rogaland meiner dagens reglar fungerer godt.