Permisjon frå introduksjonsprogrammet ved tilbod om arbeid

Deltakarar i introduksjonsprogrammet kan få permisjon frå opplæringa om dei får tilbod om arbeid. Permisjon kan innvilgast for fleire avgrensa periodar, og totalt for ein periode på inntil eit år. Reglane gjeld frå 19. februar 2016

Forskrift 2016-02-19-169

Endringa i forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordningen har nå trådd i kraft. Endringa blei fastsett av Justis- og beredskapsdepartementet 19. februar 2016 med heimel i introduksjonslova, og kunngjort 23. februar.

Lovdata

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-02-19-169

 

Innhald i forskrift

 § 5-4. Permisjon uten introduksjonsstønad ved overgang til arbeid

Ved tilbud om arbeid på heltid har programdeltakeren etter søknad rett til permisjon fra introduksjonsprogrammet.

 Permisjonen kan innvilges for flere avgrensede perioder, og totalt for en periode på inntil ett år.

 Programdeltakers individuelle plan justeres for tiden det innvilges permisjon, jf. introduksjonsloven § 6. Start- og sluttdato for permisjonen samt kommunens oppfølging i permisjonstiden omtales i den individuelle planen.

 Fire uker før permisjonstidens utløp gjennomføres en obligatorisk samtale hvor programdeltaker svarer på om hun eller han ønsker å komme tilbake til introduksjonsprogrammet. Dersom programdeltaker ønsker å fortsette kvalifiseringen, avtales det hva som skal være innholdet i introduksjonsprogrammet når vedkommende kommer tilbake.

 Dersom programdeltaker ønsker å returnere til introduksjonsprogrammet før permisjonens utløp, har hun eller han rett til dette etter søknad.

 

Kontaktpersoner