Midlertidig forskrift om tilpasninger i introduksjonsloven som følge av utbrudd av Covid-19

Det er gjort noen tilpasninger i introduksjonsloven. Vi gir deg oversikt over de viktigste i denne artikkelen.

Kommunen skal gi et tilbud om opplæring i norsk og samfunnsfag i så stor grad det er mulig å få til.

Kommunen må vurdere om det er hensiktsmessig å starte opp tilbud om introduksjonsprogram for personer som i dag ikke har dette.

Det skal ikke gjennomføres prøver i norsk og samfunnskunnskap så lenge opplæringsinstitusjoner og prøvesteder er stengt.

Kommunen skal utbetale introduksjonsstønad uten trekk uavhengig av fravær i perioden det ikke kan tilbys introduksjonsprogram, eller det tilbys redusert tilbud innen introduksjonsprogrammet

Kommunen skal sørge for at deltakere i introduksjonsprogram får et tilbud, med mindre det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler eller på andre måter. Kommunen kan tilby introduksjonsprogram på deltid i denne perioden.

Plikt til å delta i opplæringen etter introduksjonsloven § 20a opphører midlertidig for asylsøkere i mottak som ikke kan gjennomføre opplæringen som følge av utbruddet av Covid-19.

Se «Midlertidig forskrift om tilpasning i lovgivningen om opplæring i mottak, introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap som følge av utbrudd av Covid-19» for mer informasjon.