Introduksjonsordningen

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller utdanning. Arbeid og utdanning er avgjørende for deltakelse i samfunnet og økonomisk selvstendighet.

Rett og plikt til opplæring 

Mange nyankomne innvandrere som blir bosatt i en norsk kommune, har behov for grunnleggende kvalifisering. Disse har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Rett og plikt gjelder også deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. Det er kommunene som har ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk- og samfunnskunnskap.

De som deltar i introduksjonsprogrammet, har rett til introduksjonsstønad.

Kommunene får finansiert ordningen 

De som kan få opplæring og støtte etter introduksjonsloven, blir registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). På bakgrunn av de registrerte opplysningene kan kommunene søke om tilskudd til å gjennomføre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddet beregnes ut fra hvor mange personer i målgruppa for rett og plikt som er bosatt i kommunen, med tillegg for bestått norskprøve. I tillegg gis det tilskudd til norskopplæring for voksne asylsøkere til de kommunene som har asylmottak.

Fylkesmannens oppgaver

Introduksjonsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners rettigheter og plikter. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene.

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes virksomhet og om de oppfyller sine plikter etter introduksjonsloven.

Vis mer


21.01.2015

Introduksjonslova: Kva er ein time?

Barne, -likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) har tolka begrepet "time".   Dei klargjer at: Ein undervisningstime i opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal vere 45 minutt. 30 undervisningstimar tilfredstillar kravet om fulltid For alle andre aktivitetar enn undervisning gjeld framleis kravet om at ein time er 60 minutt.  

14.04.2014

Kva er heilårleg og full tids introduksjonsprogram?

Barne-, likestillings- og integreringsdepartementet (BLD) har kome med presiseringar av kva som kan reknast som eit introduksjonsprogram på full tid. Dette har vore tema ved tilsynet med kommunane.