Introduksjonsordningen

Formålet med introduksjonsordningen er å styrke grupper av nyankomne innvandreres mulighet for raskt å komme ut i jobb eller utdanning. Arbeid og utdanning er avgjørende for deltakelse i samfunnet og økonomisk selvstendighet.

Rett og plikt til opplæring 

Mange nyankomne innvandrere som blir bosatt i en norsk kommune, har behov for grunnleggende kvalifisering. Disse har rett og plikt til å delta i introduksjonsprogrammet. Rett og plikt gjelder også deltakelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. Det er kommunene som har ansvaret for gjennomføringen av introduksjonsprogrammet og opplæringen i norsk- og samfunnskunnskap.

De som deltar i introduksjonsprogrammet, har rett til introduksjonsstønad.

Kommunene får finansiert ordningen 

De som kan få opplæring og støtte etter introduksjonsloven, blir registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). På bakgrunn av de registrerte opplysningene kan kommunene søke om tilskudd til å gjennomføre opplæringen i norsk og samfunnskunnskap. Tilskuddet beregnes ut fra hvor mange personer i målgruppa for rett og plikt som er bosatt i kommunen, med tillegg for bestått norskprøve. I tillegg gis det tilskudd til norskopplæring for voksne asylsøkere til de kommunene som har asylmottak.

Fylkesmannens oppgaver

Introduksjonsloven inneholder flere bestemmelser om enkeltpersoners rettigheter og plikter. Fylkesmannen er klageinstans for vedtak etter disse bestemmelsene.

Fylkesmannen fører tilsyn med kommunenes virksomhet og om de oppfyller sine plikter etter introduksjonsloven.

Vis mer


31.03.2020

Midlertidig forskrift om tilpasninger i introduksjonsloven som følge av utbrudd av Covid-19

Det er gjort noen tilpasninger i introduksjonsloven. Vi gir deg oversikt over de viktigste i denne artikkelen.

11.09.2018

Introduksjonslova: Nye endringar i lova

Det er gjort fleire endringar i introduksjonslova. Dei største endringane er knytta til forbod mot ansiktsdekkande plagg, retten til introduksjonsprogram blir utvida og kommunane får plikt til å gi opplæring i mottak.

04.09.2018

Introduksjonslova: Kva slags rettar har deltakaren i samband med feiringa av id al fitr eller andre høgtidsdagar?

Deltakarar som ikkje er medlem av Den norske kyrkja har rett til fri frå deltaking i  introduksjonsprogrammet i opptil to yrkedagar i samband med feiring eller markering av religiøse høgtider. Deltakaren har rett på introduksjonsstønad desse dagane.

25.04.2017

Introduksjonsordninga: Vidaregåande opplæring som tiltak i introduksjonsprogrammet

Frå og med skoleåret 2016/2017 kan vidaregåande opplæring på fulltid inngå som tiltak i introduksjonsprogrammet. Regjeringa uttaler at: "de vil auke bruken av grunnskoleopplæring og videregående opplæring i introduksjonsprogrammet", jf. Meld. St. 16 (2015-2016) Fra utenforskap til ny sjanse. Samordnet innsats for voksnes læring.

19.04.2017

Introduksjonsordninga: Nye malar for individuell plan

Alle deltakarar i introduksjonsprogrammet og norskopplæringa skal ha ein individuell plan. Planen skal seie noko om kva hovudmål og delmål deltakaren har for programmet, og kva aktivitetar og tiltak deltakaren kan nyttiggjere seg av. Kommunen og deltakaren må utarbeide planen i lag.

05.04.2017

Introduksjonsordninga: Kva skal kommunen gjere når deltakaren må sone ein dom?

Innsatte i fengsel har i utgangspunktet dei same rettane til tenester og tilbod som resten av befolkninga. Sjølv om ein deltakar i introduksjonsprogrammet må sona ein dom, kan deltakaren ha rett til å fortsetje i introduksjonsprogrammet.

19.01.2017

Introduksjonslova: Kva fristar gjeld for opplæring i norsk og samfunnskunnskap når opphaldsløyvet etter utlendingslova vert kalla tilbake?

Når ein person har hatt eit opphaldsløyve som har gitt rett og / plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, men opphaldsløyvet har blitt kalla tilbake, og personen får nytt opphaldsløyve -kva gjeld då av fristar for vidare opplæring i norsk og samfunnskunnskap?

17.01.2017

Introduksjonslova: Utvida rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap § 17

Stortinget har vedteke at plikta for opplæring i norsk og samfunnskunnskap gjeld også for personar mellom 55 og 67 år. Endringa trådde i kraft 1. januar 2017.

03.03.2016

Permisjon frå introduksjonsprogrammet ved tilbod om arbeid

Deltakarar i introduksjonsprogrammet kan få permisjon frå opplæringa om dei får tilbod om arbeid. Permisjon kan innvilgast for fleire avgrensa periodar, og totalt for ein periode på inntil eit år. Reglane gjeld frå 19. februar 2016

05.01.2016

Lovendring i introduksjonslova

Endringane gjeld moglegheit for permisjon frå programmet, rettleiing om programmet og ansvar for å starte opplæringa og fritak for opplæring i samfunnskunnskap.

Flere nyheter