Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage

Regional ordning skal bidra til at barnehagar utviklar sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får eit likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet.

 

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOM) er eit av verkemidla i Revidert strategi for kompetanse og rekruttering 2018-2022 - Kompetanse for framtidas barnehage.

Kompetansestrategien er eit viktig verkemiddel for å støtte implementeringa av forskrift om rammeplanen for barnehagen sitt innhald og oppgåver. Tiltaka i strategien skal bidra til å vidareutvikla barnehagen som lærande organisasjon og styrke det profesjonelle fellesskapet til barnehagelærarane.

Regional ordning skal bidra til at barnehagar utviklar sin pedagogiske praksis gjennom barnehagebasert kompetanseutvikling. Målet er å sikre at alle barn får et likeverdig barnehagetilbod av høg kvalitet. Den barnehagebaserte kompetanseutviklinga skal ta utgangspunkt i innhald og intensjonar i rammeplanen og er basert på kartlegging og analyse av kompetanse- og utviklingsbehovet i barnehagen. Den regionale ordninga gir kommunane ansvar for kvalitetsutviklinga i barnehagar i eit langsiktig samarbeid med universitets- og høgskolesektoren.

Lokal universitets- og høgskolesektor er partnar i ordninga og har delansvar for å bidra til utvikling av barnehagar i regionen. Partnarskapet skal i tillegg bidra til samskaping og gjensidig læring. Partnarskapet skal også gi universitets- og høgskolesektoren meir praksisnær kompetanse som kan bidra til å vidareutvikla barnehagelærarutdanninga samt etter- og vidareutdanninga.

I høgre meny finn du meir informasjon om ordninga.

Illustrasjon av arbeidet med regional ordning i Rogaland