Barnehage- og skoleeiers ansvar for å sørge for skoletilbud

Lørdag 28. mars ble det fattet midlertidige forskrifter i koronaloven om skole- og barnehageeiers plikt til å ha tilbud til barn som ikke kan være hjemme.

Tilbud til barn som har foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver

Skole- og barnehageeiere (heretter eier) har ansvar for å sørge for et tilbud til barn av foresatte i kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. For klarering av hva som til enhver tid omfattes av samfunnskritiske funksjoner se tidligere publiserte retningslinjer på UDIR.no.  

Det er foreldre som tar initiativ/søker om tilbud, og det er eier som av avgjør hvorvidt foresatte har kritiske samfunnsfunksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Det er ikke klageadgang på denne avgjørelsen (se mer i avsnitt om Saksbehandling).

Tilbud til barn og unge med særskilte omsorgsbehov

Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør også unntak for barn og unge med særskilte omsorgsbehov (UDIR). Den enkelte skole og barnehage må derfor gjøre konkrete og individuelle vurderinger av hvem som bør få dette tilbudet. Momenter i denne vurderingen kan være om de for eksempel har fysiske eller psykiske funksjonshemminger, er omfattet av tiltak fra barnevernet eller andre hjelpetiltak. Les mer om hvem dette er på Fylkesmannen i Rogaland sin korona-side med ofte stilte spørsmål

Det er viktig at ansatte i barnehage og skole samarbeider med hjelpetjenestene om hvordan de kan følge opp barn og unge. Finn ut hva hjelpetjenestene kan tilby av støtte, og hvordan dere kan bruke ressurser i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, pedagogisk psykologisk tjeneste, barnevernet og familievernet.

Foresatte kan ta initiativ/søke om tilbud, men eier selv må også vurdere om det er barn som er omfattet av unntaket. En avgjørelse fra eier om hvorvidt barnet har særskilt omsorgsbehov kan påklages. En klage skal sendes til den eier som har fattet avgjørelsen, og dersom avgjørelsen ikke blir endret sendes den videre til kommunens klagenemd for behandling.  Ved friskoler er det elevens hjemkommune som er klageinstans.

Saksbehandling

Avgjørelsen om hvem som skal få et tilbud er et enkeltvedtak. For å sikre effektivitet har departementet gjort unntak fra reglene i forvaltningsloven om saksbehandling av enkeltvedtak. Det er i stedet fastsatt et generelt krav om forsvarlig saksbehandling, og krav om skriftlig avslag. Det stilles ikke formkrav til søknaden, og det er ikke krav om begrunnelse for avslaget.

Da det er god veiledning om hva som anses å være kritiske samfunnsfunksjoner anser departementet at hensynet til forsvarlig saksbehandling er ivaretatt. Hensynet til effektiv saksbehandling tilsier derfor at det gjøres unntak fra klageretten i disse avgjørelsene.

Ved avslag på søknader om tilbud til barn med særlige omsorgsbehov er det klagerett, og klageinstansen er kommunens klagenemd. Dette er fordi avgjørelsen handler om barnets behov, og avgrensningen av hvem som skal få et tilbud, er langt mer skjønnsmessig.

Fylkesmannen har utarbeidet maler som skoler og barnehager kan bruke for å fatte vedtak. Se fillager som er lagt ved denne artikkelen.