Informasjon om ny adopsjonslov som tre i kraft 1. juli 2018

Adopsjonslova av 16. juni 2017 nr. 48 gjeld frå 1. juli 2018. Lova og forskrifter som er heimla i lova kan lastast ned frå Lovdata: Lov om adopsjon