Svar på høyring om forslag til ny barnevernlov

Fotograf Frøydis Hogstad

Fylkesmannen i Rogaland har gitt høyringsfråsegn til Barne- og familiedepartementet sitt forslag til ny barnevernlov

Barne- og familiedepartementet sende 4. april 2019 ut eit høyringsnotat angåande forslag til ny barnevernlov. I vårt høyringssvar har me kommentert utvalde tema, med særleg fokus på departementet sitt forslag til regulering av rettane til barn som bor i barneverninstitusjon og reglane for bruk av tvang i barneverninstitusjon.

Vårt høyringssvar ligg under «Dokument» i denne saka.