Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Gjennom «koronakrisen» har oppmerksomheten rundt utsatte barn og unge blitt forsterket. Både Fylkesmannen og kommunene har bidratt til å sette temaet på dagsorden og vist både evne og vilje til å løse utfordringene på best mulig måte. Samtidig er det behov for langsiktige planer og rutiner som er kjent for både ansatte, barn, unge og familier når en bekymring eller krise oppstår.

Forvaltningen er delt i sektorer med mange barrierer for samarbeid på tvers. Organiseringen gjør at de ansatte i tjenestene i kommunen arbeider ut fra ulike samfunnsoppdrag og prioriteringer. Sektorene og tjenestene har forskjellig historie, kompetanse og kultur. De er organisert forskjellig, med ulike systemer for finansiering og juridisk rammeverk. Ansvar kan oppleves uklart, oppgaver overlapper hverandre og kjennskapen til hverandre er ofte liten.

Formålet med 0-24-samarbeidet er bedre samordnede tjenester og mer helhetlig innsats for at alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å mestre eget liv. Hensikten er å gjøre det enklere for kommunene å samarbeide på tvers av faggrenser og regelverk som i dag kan oppleves som hindre for tverrfaglige tiltak for utsatte barn og unge.

Målrettet satsing over tid.

Skal vi nå dette målet er det viktig at alle fortsetter å løfte bekymringene for utsatte barn og unge høyt - Tidlig oppdagelse og tilpasset hjelp krever en målrettet satsing over tid. Dette handler om en satsing som evaluerer dagens innsats, ressurser, kompetanse og organisering av tjenestene med bakgrunn i «barnets beste», og utvikler tverrgående samarbeidsrutiner og tydelige beskrivelser for hva som er den enkeltes ansvar og oppgaver ved bekymring.

Gjennom 0-24-samarbeidet har Fylkesmannen et spesifikt oppdrag om å være pådriver for bedre tverrsektorielt og tverrfaglig samarbeid for utsatte barn og unge og deres familier. Fylkesmannen viser til ny faglig retningslinje om "Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge" av 3.des. 2019 som gir kunnskapsbaserte anbefalinger som kan hjelpe kommunene til å etablere tverrsektorielt samarbeid som må til for lykkes med tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge.