Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer

Har du spørsmål kan du ringe vergemålstelefonen i Østfold: 90 97 13 07

For tiden trenger vi ikke flere verger eller representanter i Østfold. Hvis du svarer på quest back ovenfor, "Vil du bli verge eller representant", vil vi kontakte deg hvis behovet endrer seg.


19.09.2018

Vergemøter høsten 2018

Velkommen til vergemøter:

  • Torsdag 31. oktober fra kl. 17.00 til ca. kl. 19.30
  • Onsdag 10. oktober fra kl. 17.00 til ca kl. 19.30
  • Onsdag 24. oktober fra kl. 17.00 til ca kl. 19.30
  • Onsdag 14. november fra kl. 12.00 til ca kl. 14.30

 Mer informasjon om møtene finner dersom du trykker på pilen til høyre.

Påmelding skjer til fmospostmottak@fylkesmannen.no, eller pr. post til Fylkesmannen i Østfold, eller under Kurs og konferanser på Fylkesmannen sin hjemmeside.


13.04.2018

Brukerundersøkelse for verger

Vi ønsker å få vite hvordan våre verger opplever kontakten med Fylkesmannen som vergemålsmyndighet.

I regi av Statens sivilrettsforvaltning, gjennomfører Fylkesmannen en brukerundersøkelse for alle verger. Vi håper at du som er verge vil bruke noen minutter til å svare på undersøkelsen.

Det er mulig å svare på undersøkelsen frem til 1. juni 2018. Besvarelsen din vil være anonym.

Svar på undersøkelsen her.

Takk for at du deltar i undersøkelsen!


11.09.2017

Informasjon til alle verger om endring i folkeregisteret

Fra gammelt av har folkeregisteret, for en person med verge, manuelt lagt til verge i feltet for personens postadresse. Dette blir nå endret. Fremover vil vergen i nye og endrede saker registreres i et eget felt, og en eventuell postadresseendring må vergen aktivt sende til folkeregisteret. 


08.02.2017

Bruk Altinn ved levering av vergeregnskap

Fylkesmannen ønsker at du leverer vergeregnskapet via Altinn. Gå inn via http://www.vergemaal.no eller www.altinn.no. Brukerveiledning finner du her.

 


08.02.2017

Faste verger

Fylkesmannen i Østfold har nå et tilstrekkelig antall faste verger og representanter. Vi vil legge ut ny informasjon dersom behovet endrer seg.

 

 


08.02.2017

Huskeliste for verger

Flere av våre verger har etterspurt "huskeliste for verger", som har blitt delt ut i våre vergemøter.

 

 


08.02.2017

Vergeregnskap for 2016

Fylkesmannen sender nå ut brev om innlevering av vergeregnskap til alle verger som er registrert med regnskapsplikt


08.04.2015

Legens rolle i vergemålsaker

Legene har en viktig rolle når det skal vurderes om en person har behov for verge. I vedlagte brev her gir vi  informasjon som kan gjøre legens arbeid lettere.


25.03.2015

Vergemøter

Fylkesmannen ønsker å bidra til at våre verger har tilstrekkelig kunnskap og er trygge i rollen som verge. Er det kurs eller foredrag du ønsker at vi skal holde for våre verger, kan du sende dine forslag til fmospostmottak@fylkesmannen.no.


01.08.2014

Legalfullmakt og fremtidsfullmakt - gode alternativer til vergemål

Man antar at det i Norge i dag er omtrent 60 000 mennesker med demens, og beregninger viser at det kan være dobbelt så mange i 2050. Vi kan alle på et eller annet tidspunkt i livet komme i en situasjon der vi ikke lenger er i stand til å ivareta egne interesser fullt ut. Sykdom eller annet kan føre til at vi får problemer med å styre økonomien vår og/eller å ta viktige beslutninger i mer personlige forhold. Problemene kan være forbigående, eller de kan vare livet ut.


Flere nyheter