Tilskudd til psykologer. 2.utlysning

Rekruttering av psykologer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene er en av regjeringens satsinger for å styrke kvalitet og kompetanse i det tverrfaglige arbeidet innen psykisk helse og rus, vold- og traumefeltet.

2018-prioriteringer:

 • Kommuner som tidligere ikke har mottatt tilskudd
 • Kommuner som benytter ruskompetansen i rusarbeid har høy prioritet, jf Opptrappingsplanen for rusfeltet (2016-2020)

Søknadsskjema og Helsedirektoratets utlysning - se lenke

2.gangs utlysning 

Beløp: kr 22,5 mill (av 155 mill totalt)

Kommunene i Østfold sender søknad til Fylkesmannen i Østfold.

Tilskudd er kr 400 000 per årsverk for full stilling + 10 000 kr øremerket til kompetansetiltak.

Kommuner som hittil ikke har rekruttert psykolog oppfordres til å benytte muligheten. Til deres informasjon: 2019 blir siste år med mulighet for å søke dette tilskuddet.  

Bakgrunn

Tilskuddsordningen er et sentralt virkemiddel for å øke rekrutteringen og bidra til at psykologkompetanse blir tilgjengelig over hele landet ved innføring av lovkrav. Det tas sikte på at lovkrav trer i kraft fra 1. januar 2020, forutsatt at Stortinget vedtar forslaget. Lovkrav om psykologkompetanse er et viktig tiltak for å utjevne til dels store geografiske variasjoner i kompetanse og kvalitet i tjenestetilbudet og kan bidra til en generell utvikling av det lokale arbeidet innen fagfeltene.

Tilskuddsordningen er et av flere virkemidler i arbeidet med å:

 • styrke kvalitet og kompetanse innen psykisk helse, rus, vold- og traumefeltet
 • inkludere psykisk helse som en likeverdig del i folkehelsearbeidet
 • skape brukerens/pasientens helse- og omsorgstjeneste

Rapporteringer

Rapporteringsfrist er 1.2 året etter tilskuddsmidlene ble tildelt.

Økonomirapportering skal gjøres i et Egenerklæringsskjema, som finnes tilskuddets nettside. Frist for rapportering er 1.2. påfølgende år.  Det skal rapporteres for kalenderåret, dvs. per 31.12 året tilskuddet ble tildelt.

Rapportering om måloppnåelse: Tilskuddsmottakerens vurdering av hvordan gjennomførte tiltak har ført til måloppnåelsen. Denne rapporteringen foregår elektronisk i questback som blir tilsendt pr e-post til kontaktpersonen som er oppgitt i søknaden (forventet utsending i januar, med frist ca 1.2.)

Kriteriene for måloppnåelse:

 • Hvilke målgruppe(r) og aldersgruppe(r)arbeider psykologen inn mot?
 • I hvilken grad er psykologens arbeidsoppgaver omfattet av:
  -        system- og samfunnsrettet arbeid
  -        veiledning/fagstøtte til personell/tjenester i kommune
  -        helsefremmende og forebyggende arbeid
  -        behandling og oppfølging, herunder også utredning og diagnostisering
 • Hvilke(n) type(r) forpliktende tverrfaglig samarbeid inngår psykologen i, eksempelvis tverrfaglige team og/eller flerfaglige fellesskap/samlokalisering?
 • Hvordan ivaretas brukermedvirkning på individ- og systemnivå i psykologens arbeid?

 

Søknadsfrist:
15.09.2018 23:59:00
Målgruppe:
Kommuner i Østfold; ulike virksomheter, ansatte og arenaer av betydning for innbyggernes psykiske helse, rusmiddelbruk, trivsel og mestring
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Østfold
Hvem kan søke:
Helse og omsorgstjenestene i kommunen
Rapporteringsfrist:
01.02.2019 00:00:00

Kontaktpersoner