Høring av ni reservatforslag til frivillig skogvern

Det er sendt på høring ni reservatforslag til frivillig skogvern. Forslagene omfatter områder i Aremark, Askim, Eidsberg, Halden, Marker, Sarpsborg og Trøgstad. Verneforslagene utgjør til sammen litt over 2000 dekar. Høringsfristen er 15. juli 2018.

Stortinget har bedt regjeringen sette et mål om vern av skog til 10 % av skogarealet. Til nå er ca. 4,5 % av skogen i Norge vernet i naturreservater og i nasjonalparker. Av skogen i Østfold er ca. 3,5 % vernet.

Denne høringen omfatter

  • Nesøya i Aremark kommune: Barskogsøy nord i Aremarksjøen. 102 delar.
  • Kykkelsrud i Askim kommune: Ravine med løvskog. 31 dekar.
  • Slitu i Eidsberg kommune: 3 løvskogsraviner, hhv. ved Uleberg vest for Slitu gard (41 dekar),  sørvest for Sletner (36 dekar) og nordvest for Slitu stasjon (47 dekar), til sammen 124 dekar.
  • Vevlen i Idd, Halden kommune: Edelløvskog ved Vevlen gård. 22 dekar.
  • Fjella i Marker kommune: Mindre utvidelse nørdøst i Fjella naturreservat. 184 dekar.
  • Knoll i Marker kommune: Barskog vest i Vestre Otteidvika i Øymarksjøen. 359 dekar.
  • Saksåsen i Marker kommune: Barskog nordvest for Kolbjørnviksjøen og sør for fv. 105 mellom Rakkestad og Strømsfoss. 666 dekar.
  • Brentåsen i Tune, Sarpsborg kommune: Barskogsli ned til Glomma vestside. 145 dekar.
  • Rudslandet i Trøgstad kommune: Barskog og løvskog helt S i Øyeren. 374 dekar.

Østfold er landets sterkest hogstpåvirkede fylke på grunn av meget lange hogsttradisjoner, tidligere fløtingsvassdrag, et meget tett veinett, flat topografi og korte transportavstander til skogindustri, sagbruk og utskiping.

Ved frivillig skogvern blir en verneavtale om erstatning, avgrensning og vernebestemmelser inngått mellom staten og grunneiere før oppstart av vernesaken. For å få en raskere gjennomføring av sakene fremmes nå vernesakene før slike avtaler er inngått. Ved at beregninger av erstatningstilbud til grunneiere utarbeides parallelt med høring spares mye tid. Målsettingen er at flest mulig av sakene kan kunne vedtas og utbetales i 2018. Fremgangsmåten er avklart med berørte grunneierne.

Fagbeskrivelsene finnes på www: http://borchbio.no/narin  «Velg fylke»: Østfold. «Velg prosjekt»: Frivilligvern - og deretter kommune.

Høringsfristen er 15. juli 2018.

Uttalelser kan sendes innen høringsfristen til Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 Moss eller e-post til fmospostmottak@fylkesmannen.no.

Høringsdokumentene finnes i margen til høyre (eller nedenfor om du leser nettsiden med mobiltelefon).