Høring av søknad fra Metallco Stene AS om endring av vilkår i tillatelse


Høringsfrist 15. desember 2018 00:00

Metallco Stene AS søker Fylkesmannen om endring av vilkår om driftstid i bedriftens tillatelse etter forurensningsloven.

Metallco Stene AS har tillatelse etter forurensningsloven til mottak og behandling av metallavfall, kasserte kjøretøy, EE-avfall mm. på Øra i Fredrikstad kommune. Bedriften søker om endring av tillatelsen slik at vilkår om tillatte tider for transport til og fra anlegget tas bort. Det søkes ikke om endring av støygrenser (ekvivalentnivåer).

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 13.11.2018-15.12.2018. Søknaden finner du i høyre marg.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS eller fmospostmottak@fylkesmannen.no

Merk uttalelsen med saksnummer: 2011/984