Høring - søknad om utslipp fra anleggsarbeid for nytt dobbeltspor for jernbane, Moss og Rygge


Høringsfrist 15. desember 2018 00:00

Bane NOR søker Fylkesmannen om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeid for bygging av nytt dobbeltspor for jernbane. Det søkes om utslipp av renset anleggsvann til Mossesundet, Verlebukta og Gunnarsbybekken.

Bane NOR skal bygge nytt dobbeltspor gjennom Moss og Rygge og søker, i medhold av forurensningsloven § 11, om tillatelse til utslipp fra anleggsarbeid i prosjektet Sandbukta-Moss-Såstad. Prosjektet omfatter bygging av 10,3 km dobbeltsporet jernbane, inkludert to tunneler. Anleggsarbeidene vil medføre støy, vibrasjoner, støv og utslipp av anleggsvann. Det søkes om utslipp av renset anleggsvann til Mossesundet, Verlebukta og Gunnarsbybekken.

Utslippsvann fra anleggsarbeidene vil inneholde bl.a. suspendert stoff/partikler og nitrogen. Utslippsvann til Verlebukta vil i tillegg inneholde tungmetaller, olje og PAH ettersom tiltaket flere steder innebærer graving i forurensede masser.

Bane NOR planlegger å gjennomføre tiltak for å redusere utslippene og vil overvåke vannmiljøene.

Offentlig høringsmøte
Bane NOR og Fylkesmannen informerer om søknaden og saksbehandlingen ved offentlig høringsmøte onsdag 14. november kl. 18-20. Sted: Moss Hotel, Dronningens gate 21, Moss.

Du kan sende innspill eller merknader til søknaden
Søknaden legges ut til offentlig ettersyn i perioden 02.11.2018-15.12.2018. Søknaden med vedlegg finner du i høyre marg.

Eventuelle merknader til søknaden kan sendes til Fylkesmannen i Østfold, Postboks 325, 1502 MOSS eller fmospostmottak@fylkesmannen.no

Merk uttalelsen med saksnummer: 2018/755

 

Kontaktpersoner

Dokumenter