Vergemål

En verge ivaretar interessene til en person som enten er mindreårig, eller som har fått oppnevnt verge, og handler på dennes vegne. Det kan oppnevnes verge for den som trenger hjelp til å ivareta sine egne interesser, enten økonomisk eller på annen måte.

Det å få oppnevnt en verge innebærer at du får hjelp til gjøremål du trenger hjelp til å utføre, slik at du kan fungere på lik linje med andre personer i samfunnet. Et vergemål skal tilpasses behovene du har, og det skal ikke være mer omfattende enn behovet tilsier. Vergen skal forholde seg til dine ønsker.

Fylkesmannen ble lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er førsteinstans på vergemålsområdet. På landsbasis forvalter fylkesmannen nå rundt 72 000 vergemål og finansielle midler til en verdi av over 19 milliarder kroner.

Klagerett

Du kan klage på et vedtak om opprettelse av vergemål. De som har rett til å klage er den som er satt under vergemål, vergen, den som har sett fram kravet om vergemål eller personens ektefelle/samboer, nærmeste livsarving og søsken. For andre vedtak enn opprettelse av vergemål er det vanlig klagerett etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker fra du mottar vedtaket. Du skal sende klagen til Fylkesmannen. Fylkesmannen kan omgjøre vedtaket, eller sende klagen videre til Statens sivilrettsforvaltning, som er tilsynsmyndighet og klageinstans for vedtak truffet av Fylkesmannen.  

Vis mer


18.01.2019

Til deg som abonnerer

For å fortsatt motta nyhetsvarsling fra Fylkesmannen i din region, må du registrere deg på nytt.


21.12.2018

Hvilke konsekvenser får nytt embete for vergemålssaker?

Fra 1. januar 2019 heter vi Fylkesmannen i Oslo og Viken. Det er Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen i Oslo og Akershus og Fylkesmannen i Østfold som blir til ett embete.


09.11.2018

Presentasjonene fra kurs om vergemål

Vergemålsavdelingen gjennomførte fem kurs om vergemål og vergens utførelse av oppgaver høsten 2018. Presentasjonene fra kursrekken er nå tilgjengelig.


05.10.2018

Vergemål og vergens utførelse av oppgaver

Vi arrangerer fem like kurs. Meld deg på den dagen som passer best innen 15. oktober.


31.08.2018

Bli bedre til å anvende barnekonvensjonen

Fylkesmannen inviterer ansatte i kommuner og bydeler til seminar om barnekonvensjonen.


07.05.2018

Nyttig informasjon

Her finner du nyttig informasjon til verger og representanter


07.02.2017

Informasjonsskriv

Vergemålsavdelingen har laget nye informasjonsskriv.


02.11.2016

Bestem selv over din fremtid!

Vi kan alle bli så skrøpelige på grunn av en ulykke eller sykdom at vi ikke lenger kan ivareta egne interesser.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel