Tilskudd for å bedre svømmeferdighetene for nyankomne minoritetsspråklige elever i 2018

I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever er ikke svømmedyktige. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. 

Målet

Målet er å redusere risikoen for ulykker i forbindelse med bading og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppen

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæring. Ser kommunen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen. Søknader som beskriver hvordan samarbeid med frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres vil bli prioritert.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker å presisere følgende om ordningen og søknadsprosessen:

  • Ordningen lyses ut slik at kommuner med nyankomne minoritetsspråklige elever kan søke midler.
  • Kommunene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Dette betyr at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletiden eller etter skoletid. Det kan søkes om 1750 kroner per elev. Kommunene må dekke øvrige kostnader.
  • Dersom kommuner ønsker å samarbeide om å etablere ordninger, kan dette gjøres. Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.
  • Tilskuddssatsen er i 2018 satt til kr. 1.750,- pr. barn.

Søknadsprosess

Søknadsskjema for 2018 er vedlagt.
Søknaden sendes elektronisk til Fylkesmannen i Oslo og Akershus: 
Epost-adresse: fmoapostmottak@fylkesmannen.no, merkes søknad svømmeopplæring nyankomne.

Det er ingen søknadsfrist for å søke på dette tilskuddet. Søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Kommuner bes om å oppgi kontaktperson, kontonummer og hvordan midlene skal merkes. Fylkesmannen vil gjennomgå søknadene og deretter tildele midlene.

Oppfølging og kontroll

Kommunene som mottar midler skal senere rapportere til fylkesmannen på hvor mange som har gjennomført svømmeopplæringen. Fylkesmannen rapporterer disse tallene videre til direktoratet.Mer informasjon om rapportering kommer i tildelingsbrevet.

Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
31.12.2018 00:00:00
Målgruppe:
Nyankomne minoritetsspråklige elever som ikke er svømmedyktige
Ansvarlig:
Barnehage-og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Kommuner, skoler, organisasjoner
Rapporteringsfrist:
11.01.2019 19:00:00

Kontaktpersoner