Nye verdifulle skogområder vernet

Kongen i statsråd har i dag vedtatt å verne flere skogområder som naturreservat. Fire av dem ligger i vårt område.

Fylkesmannen arbeider med å finne frem til, vurdere og foreslå vern av verdifull natur. Nå har fire nye skogsområder vi har arbeidet med fått vern for fremtiden.

Områdene som nå er vedtatt vernet som naturreservat er

  • Eine i Bærum
  • Vassmyråsen i Bærum
  • Pipra og Storrsjøhøgda i Nannestad, Lunner og Nittedal
  • Trolldalen i Oppegård, hvorav deler innebærer omgjøring til naturreservat fra Svartskog landskapsvernområde

Bevarer både typisk og sjelden skognatur

De nye naturreservatene omfatter et samlet areal på ca. 5075 dekar.

Formålet med vernet er generelt å bevare områder med eldre skog, med tilhørende biologisk mangfold av arter, naturtyper og økosystemer.

Vern av områdene bidrar til å sikre et representativt utvalg av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur.  

Det er skogeierne selv som har tilbudt områdene for vern gjennom ordningen med frivillig vern.

Områdene har fått sin egen verneforskrift med reglene som gjelder for området. Du kan laste ned disse på regjeringens nyhetssak om vernevedtaket. Vernekartene er lagt ut på Miljødirektoratets sider

Det er også vernet flere andre skogvernområder ellers i landet i dag. Det kan du lese mer om på nyhetssaken til regjeringen.

To områder på vent

Da Fylkesmannen sendte sin tilrådning om vern til Miljødirektoratet, var også Århanemyra i Nittedal og Røverkollen i Oslo med. Det er nå klart at vernevedtak for disse områdene utsettes.

Kontaktpersoner