Lisensfelling av ulv i Akershus og Hedmark 2018-2019 utenfor ulvesona

Mandag 1. oktober startet lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen. Klima- og miljødepartementet har opprettholdt nemndenes vedtak i saken. Det er fastsatt en kvote på 12 dyr. 

Rovviltnemndene i region 4 (Østfold, Oslo og Akershus) og region 5 (Hedmark) fattet den 19. juni vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i Akershus og Hedmark 2018-2019.

Nemndene vedtok at inntil 12 dyr kan felles utenfor ulvesonen. Dette vedtaket ble påklaget. Klima- og miljøverndepartementet (KLD) er klageinstans, og har i vedtak av 27. september opprettholdt nemndenes vedtak.

Lisensfellingskvote

Det er fastsatt en kvote på 12 dyr.

All irregulær avgang fra og med vedtaksdato 19.6.18 trekkes av lisensfellingskvoten.

Per 8. oktober 2018 er gjenværende kvote 6 dyr. For oppdatert kvote, ring ulvetelefonen: 954 52 101.

Områdeavgrensning

Lisensjakten gjelder områder utenfor ulvesonen i Hedmark og Akershus:

Hedmark

  • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Engerdal, Rendalen, Stor-Elvdal, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal.
  • De deler av kommunene Åsnes, Våler, Grue, Kongsvinger, Sør-Odal, Elverum og Åmot som ligger vest for Glomma.
  • Trysil kommune nord for en rett linje fra der Senna renner ut i Trysil/Femund-vassdraget til der kommunegrensa mellom Trysil og Engerdal gjør en vinkel ved Litlskorhøa.

Akershus

  • Følgende kommuner inngår i sin helhet: Eidsvoll, Hurdal, Ullensaker, Nannestad, Gjerdrum og Skedsmo.
  • Nes, Sørum og Fet kommuner nord for Glomma.
  • Nittedal kommune nord for Nitelva.

Tidsavgrensning

Lisensfellingsperioden er fra 1. oktober 2018 til 31. mars 2019.

Særlige vilkår

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Fylkesmannens SMS-varslingstjeneste. Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote og skal minimum sjekke dette daglig på morgenen før jaktstart.

Dette gjøres ved å ringe ulvetelefonen, 954 52 101, før jaktstart.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her.

Jeger må ha bestått skytterprøven for jaktåret 2018/2019.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder. Her står også krav til blant annet våpen og ammunisjon.

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt, med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

ETHVERT SKUDD MOT ULV skal uten opphold meldes til Fylkesmannen på telefon 971 35 265 og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Fylkesmannen.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen på telefon 971 35 265. Oppgi jegers navn og telefonnummer.

Beredskapstelefon

Varsling om akutte hendelser vedrørende rovvilt utenom ordinær arbeidstid:

971 35 265

eller på e-post.

Vår rolle

Fylkesmannen har oppgaver knyttet til kunnskap om forekomster og bestander av fredet rovvilt. Fylkesmannen gir ved behov fellingstillatelse på fredet rovvilt som gjør skade. Embetet behandler også søknader om erstatning for husdyr tatt av fredet rovvilt, søknader om forebyggende og konfliktdempende tiltak, og tiltak i beiteområder.

Rovviltnemnda

I Norge forvaltes rovdyr i åtte regioner. Fylkene Oslo, Akershus og Østfold utgjør region 4. Hver region har en rovviltnemnd. I region 4 består den av politikere fra fylkesting og byråd. Fylkesmannen er sekretariat for nemnda.

Les mer på rovviltnemndas nettside.