Forberedt før snøen faller

Forurenset snø ved vei
Illustrasjon: Overskuddssnø kan være forurenset og må deponeres på godkjent sted. (Foto: Linda E. Eide / Fylkesmannen i Oslo og Akershus)

Vi har bedt kommunene sko seg for neste vintersesong - i god tid.

Når snøen kommer, skal kommunene være klare for den. Derfor sendte vi allerede i mai et brev til alle kommuner, hvor vi oppfordret dem til å planlegge godt og langsiktig for snøen som kommer.

Snø er ikke bare snø

Etter flere snøfattige vintre, ble forrige vinter en utfordring for mange kommuner. Mye snø måtte bort fra sentrumsnære områder, boligstrøk og trafikkerte veier, og det er ikke lov å deponere snøen hvor som helst.

Snø som brøytes bort kan inneholde blant annet mikroplast, miljøgifter, tungmetaller, salt, grus og søppel. 

Både egne tilsyn og befaringer og publikums henvendelser viste at håndteringen av denne overskuddssnøen var for dårlig forrige vinter.

Mye å vurdere

I brevet vi har sendt kommunene, skriver vi om hvordan de kan gå frem for å sikre en miljøvennlig håndtering i tråd med regelverket.

De bør ha gode rutiner for å ta prøver av snøen, slik at de vet om den er forurenset eller ikke.

De må ha godkjente deponier med nødvendige tillatelser som kan håndtere snøen etter hvor forurenset den er.

Og når snøen smelter, må de ha planer for hvordan de på forsvarlig måte håndterer de massene med grus, sand, slam og annet avfall som blir liggende igjen.

Følger opp

Den grundige gjennomgangen vi viser til her, sendte vi ut i mai i år. Allerede i 2012 gjorde vi kommunene oppmerksom på at forurenset snø er et miljøproblem og at de burde ha en plan for utfordringer som oppstår ved snørike vintre. 

Fylkesmannens miljøvernavdeling arbeider for å hindre forurensning og er myndighet etter forurensningsloven. Når snøen faller til vinteren, fortsetter vi vår oppfølging av kommunenes håndtering av overskuddssnø gjennom tilsyn.