Utlegging av sand

Slik kan det se ut når noen lager sin egen sandstrand. Sanden kan forringe miljøet. Mer naturlig vegetasjon til høyre.
Slik kan det se ut når noen lager sin egen sandstrand. Sanden kan forringe miljøet. Mer naturlig vegetasjon til høyre.

Det er ikke fritt frem å lage sin egen kunstige sandstrand på egen eiendom. Sandstrender kan utgjøre en forurensningsfare.  

Flere henvender seg til Fylkesmannen i Oslo og Akershus fordi de er bekymret for den økende utbyggingen av strandsonen, blant annet ved at det etableres private sandstrender. Fylkesmannen har også ved befaring i regionen registrert at det er blitt lagt ut sand på flere private eiendommer.

I denne artikkelen finner kommunene, tiltakshavere og privatpersoner mer kunnskap om forurensningsfaren knyttet til det å legge ut sand.

Kan påvirke biologisk mangfold

Etablering av sandstrender kan i mange tilfeller ha negativ effekt på det marine biologiske mangfoldet, samt føre til innføring av fremmede arter fordi sanden ikke er lokal. Mange gruntvannsområder er for eksempel sentrale oppvekststeder for fisk, og derfor viktige å bevare. Når du søker om å anlegge sandstrand, bidrar du blant annet til å sikre at områder som er viktige oppvekstområder for fisk og sjøfugl ikke blir berørt.

Sanden på de kunstige strendene kan også medføre kontinuerlig partikkelspredning i vannet, også etter at stranden er ferdig etablert. Etablering av kunstige, private sandstrender kan også virke privatiserende for allmennheten.

Vår rolle

Det er viktig at disse sakene fanges opp av myndighetene, av hensyn til belastningen kunstige sandstrender kan ha på naturverdiene. Det er kommunen som er myndighet i disse sakene etter plan- og bygningsloven, mens Fylkesmannen er myndighet etter forurensningsloven. I de følgende avsnittene kan du se hvordan du går frem om du vil anlegge sandstrand.

Krever tillatelse etter forurensningsloven

Faren for forurensning og forurensningens påvirkning på det biologiske mangfoldet avgjør om man må søke tillatelse etter forurensningsloven. Når en ønsker å etablere kunstig sandstrand, må det alltid vurderes om tiltaket vil medføre nevneverdig forurensning. Det biologiske mangfoldet i tiltaksområdet må tas med i vurderingen. Dersom utleggingen av sand kan medføre nevneverdig forurensning eller forringelse av biologisk mangfold, må man søke tillatelse etter forurensningsloven § 11.

Også vedlikehold av eksisterende sandstrender kan kreve tillatelse etter forurensningsloven. Ta kontakt med oss for å avklare om tiltaket ditt krever en slik tillatelse.

Søknadspliktig etter plan og bygningsloven

Plan- og bygningsloven regulerer også etablering av kunstige sandstrender. Det er i utgangspunktet, etter lovens § 1-8, et forbud mot andre tiltak enn fasadeendringer nærmere sjøen enn 100 meter fra strandlinjen - dette gjelder også utlegging av sand.

Din kommune kan ha satt en annen grense i kommuneplanens arealdel. Ta kontakt med plan-/byggavdelingen i din kommune for nærmere veiledning om søknadsprosess og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

Informasjon ut til befolkningen

Vi oppfordrer kommunene til å informere publikum om reglene for anlegging av sandstrand, samt å sørge for at sakene blir riktig behandlet i kommunen.

Kommunene må informere tiltakshaver om at de i tillegg til å søke om tillatelse etter plan- og bygningsloven, også må søke Fylkesmannen om tillatelse etter forurensingsloven dersom tiltaket medfører fare for forurensing.

Send gjerne søknaden til Fylkesmannen samtidig som til kommunen, men vi svarer først etter at kommunen har behandlet søknaden.