Vekst i frie inntekter for Oslo og kommunene i Akershus

Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2018, slik det ble anslått i Revidert nasjonalbudsjett 2018. Det vil si at de ekstra skatteinntektene i 2018 på 2,4 mrd. kroner ikke inngår i grunnlaget for beregning av vekst i 2019.

Tabellen nedenfor viser fordelingen av de frie inntektene for kommuner i Akershus og Akershus fylkeskommune og den nominelle veksten fra 2018 til 2019. Veksten er korrigert for endringar i oppgavene til kommunene.

KommuneAnslag  på frie inntekter 2019  (1 000 kr)Vekst frå anslag på rekneskap 2018-2019
     Nominelle kroner (1000 kr)  Prosent
  1 2 3
        
0211 Vestby 964 197 34 854 3,8
0213 Ski 1 722 912 49 112 2,9
0214 Ås 1 044 562 34 362 3,4
0215 Frogn 865 311 21 422 2,5
0216 Nesodden 1 035 679 37 671 3,8
0217 Oppegård 1 577 249 48 590 3,2
0219 Bærum 8 020 317 217 047 2,8
0220 Asker 3 777 778 102 469 2,8
0221 Aurskog-Høland 883 441 34 862 4,1
0226 Sørum 997 556 28 538 2,9
0227 Fet 623 771 18 511 3,1
0228 Rælingen 959 284 30 913 3,3
0229 Enebakk 582 770 17 893 3,2
0230 Lørenskog 2 076 186 100 980 5,1
0231 Skedsmo 2 917 237 83 467 2,9
0233 Nittedal 1 311 030 47 592 3,8
0234 Gjerdrum 382 133 14 681 4,0
0235 Ullensaker 1 953 825 80 377 4,3
0236 Nes 1 143 188 36 826 3,3
0237 Eidsvoll 1 318 996 36 036 2,8
0238 Nannestad 708 945 31 409 4,6
0239 Hurdal 174 581 7 295 4,4
Fordelast gjennom året 5 000    
Akershus 35 045 946 1 114 905 3,3
       
Akershus fylkeskommune 6 365 895 153 759 2,5

 

Her kan vi se den nominelle veksten målt i prosent for våre kommuner i grafisk oppstilling. Den røde linjen er kommunal deflator- indeks  for pris- og lønnsvekst som er anslått til 2,8%, slik at realveksten blir 0,1 %.

Veksten i frie inntekter skal dekke kommunenes økte utgifter til demografi og pensjon. Som tidligere år vil også deler av veksten være begrunnet i noen hovedsatsningsområder og utgjør 600 mill. kroner. Hovedsatsinger for 2019 er følgende:

 

For utfyllende informasjon om statsbudsjett viser vi til lenker og dokumenter til høyre.