Søknad om utfylling av masser i Glommavassdraget


Høringsfrist 12. desember 2018 23:30

Bane NOR søker Fylkesmannen om tillatelse til utfylling av masser i Glommavassdraget for sikring av Kongsvingerbanen ved Auli og Haga i Nes kommune.

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jf. forurensningslovens § 11 og forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriftens kap. 22 om mudring og dumping i sjø og vassdrag).

Høringsuttalelser sendes innen 12. desember 2018 til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
c/o Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 MOSS

eller på epost til fmoapostmottak@fylkesmannen.no

Se lenke til søknaden i høyre marg.