Forslag til endring av verneforskrifter for to landskapsvernområder og fire friluftslivsområder


Høringsfrist 20. januar 2019 23:30

Fylkesmannen legger nå ut på høring forslag til endring av verneforskrifter for to landskapsvernområder og fire friluftslivsområder i Oslo kommune.

Forslaget innebærer mindre endring av verneforskriftene for Blankvann og Maridalen landskapsvernområder når det gjelder bestemmelser om terrengtransport i forbindelse med skogsdrift.

Flere endringer foreslås i verneforskriftene for de fire friluftslivsområdene Spinneren, Hauktjern, Godbekken og Skjennungsåsen. Endringene går ut på å tilpasse bestemmelsene til det som per i dag legges til grunn ved opprettelse av nye verneområder i Oslomarka når det gjelder gjennomføring og tilrettelegging for frilufts- og idrettsaktiviteter.

Høringsdokumentene kan lastes ned i høyre marg.

Eventuelle uttalelser sendes skriftlig innen 20. januar 2019 til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
c/o Fylkesmannen i Østfold
Postboks 325
1502 Moss

eller e-post: fmoapostmottak@fylkesmannen.no