Søknad om etablering og drifting av anlegg for å behandle forurensede masser på Nes Miljøpark


Høringsfrist 15. august 2018 23:30

Nes Miljøpark AS søker Fylkesmannen om tillatelse til etablering og drifting av anlegg for å behandle forurensede masser på Nes Miljøpark i Nes kommune.

Anlegget krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jamfør forurensningsloven §§ 11 og 29.

Det søkes om å ta imot 500 000 tonn masser per år som er klassifisert som inert eller ordinært avfall. Massene skal behandles i en vaskeprosess som legger til rette for gjenvinning av opptil 80 %. Rene masser selges som ferdige produkter av pukk, singel, stein og sand. Vaskevannet kjøres gjennom en filterpresse der det oppstår en filterkake av forurenset finstoff. Filterkaken vil klassifiseres i henhold til avfallsforskriften før deponering.

Frist for å sende inn merknader

Eventuelle merknader til saken sendes innen 15.08.2018  til:

Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Postboks 8111 Dep.,
0032 Oslo
eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no