Søknad om endring av tillatelse til drift av anlegg på Moreppen


Høringsfrist 24. august 2018 23:30

Norsk Biokraft AS søker Fylkesmannen om endring av eksisterende tillatelse til drift av anlegg på Moreppen i Nannestad kommune.  

 

Tiltaket krever tillatelse i medhold av forurensningslovens bestemmelser, jamfør forurensningsloven §§ 11og 29.

Norsk Biokraft AS driver i dag et anlegg for mottak og behandling av hestegjødsel med strøflis på Moreppen i Nannestad kommune. Virksomheten fikk tillatelse av Fylkesmannen til etablering og drift av anlegget i  desember 2015. Erfaringer med driften av anlegget har gjort det nødvendig å søke om noen endringer i tillatelsen som er gitt.

Norsk Biokraft AS søker om tillatelse til å kompostere og hygenisere hestegjødsel med strøflis innendørs. Om lag 8-10 lass med hestegjødsel vil bli levert til anlegget ukentlig. Virksomheten søker om at lastebil som ankommer anlegget tømmer hestegjødsel på bakken ute og at dette umiddelbart kjøres inn i anlegget.

Videre søker virksomheten om tillatelse til å lagre ferdig behandlet og hygenisert hestegjødselkompost utendørs i inntil  30 dager før det transporteres til firma som produserer jordprodukter.

Frist for å sende inn merknader

Eventuelle merknader til saken sendes innen 24 august til:
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Pb. 8111 Dep.,
0032 Oslo
eller på e-post til fmoapostmottak@fylkesmannen.no

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner

Dokumenter