Søknad om dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fellesfaget fremmedspråk

Det er åpnet opp for at det kan gis dispensasjon fra kravet om vurdering med karakter i fremmedspråk som fellesfag i videregående opplæring.

Dispensasjon vil kunne være aktuell for personer som oppfyller følgende vilkår:

a) Personen er elev i videregående opplæring – studieforberedende utdanningsprogram

b) Personen er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter.

Dispensasjonen gjelder fritak fra vurdering med karakter i faget fremmedspråk som fellesfag (nivå I, nivå II eller nivå I+II). Det gis ikke dispensasjon fra opplæring i fremmedspråk.

Dispensasjonen gjelder ikke faget engelsk.
Privatister er ikke omfattet av ordningen.

Hva betyr det at individuell tilrettelegging ikke er tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter?
Dette betyr at du enten må ha:
- vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen fordi du er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker

- vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra videregående opplæring fordi du er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker

- eller en uttalelse fra sakkyndig om at det er åpenbart at tiltak gjennom spesialundervisning i 2. fremmedspråk ikke vil føre til at du får et tilfredsstillende utbytte av opplæringen fordi du er så sterkt rammet av dysleksi eller spesifikke språkvansker.

Hva kreves av den sakkyndige vurderingen?
Den sakkyndige vurderingen må gjøre en vurdering av graden av din dysleksi/språkvanske, jf. at kravet for fritak er at du skal være «så sterkt rammet ...». Det er altså ikke tilstrekkelig å kun ha konstatert dysleksi eller spesifikk språkvanske.

Søk i god tid før eksamenstrekket                                                                                          Vi anbefaler elever å søke i god tid før eksamenstrekket (15. mai 2018). 

Hva skjer med søknader som ikke er behandlet før eksamenstrekket?                            Dersom en elev har søkt om dispensasjon etter eksamenstrekket (15. mai 2018) og blitt trukket ut til eksamen i faget det gjelder, gjennomfører eleven eksamen på ordinær måte. Dersom søknaden blir innvilget blir eksamen annullert. Fylkesmannen innvilger dispensasjon fra kravet om antall eksamener på vitnemålet etter søknad.

Hvordan søker jeg?

   1. Eleven søker selv direkte til Fylkesmannen.  Det anbefales likevel at elever som skal søke, sender sin søknad via skolen. Dette for å kvalitetssikre søknaden og for å gi skolene en oversikt over det antall elever som søker.

   2. Søknaden skal inneholde:

  • Dokumentasjon fra pedagogisk-psykologisk tjeneste eller andre sakkyndige
  • Bekreftelse fra skolen om at individuell tilrettelegging ikke har vært tilstrekkelig for å sikre likeverdige opplæringsmuligheter på grunn av dysleksi eller spesifikke språkvansker
  • Vedtak om spesialundervisning i 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen og/eller      videregående skole dersom du har hatt dette.
  • Hvilken skole du er elev ved
  • Hvilket trinn du går på
  • Hvilket fag/fagkode du søker dispensasjon for
  • Kontaktinformasjon – navn/adresse/epost/telefonnummer

   3. Søknaden sendes per brev eller via sikker melding til Fylkesmannen:

 Mer informasjon om reglene finnes i dokumentet til høyre på denne siden.