Permisjon fra opplæringen

Fylkesmannen mottar stadig flere klager på avslag på søknad om permisjons fra opplæringen.  Økningen skyldes at skoleeiere har strammet inn praksis med å gi elever fri utenom ferie og fridager som ligger fast i skoleruta.

I 2010 ble det hos Fylkesmannen behandlet 4 klager på avslag på permisjonssøknader, i 2011 var antallet 17 og i 2012 mottok fylkesmannen 78 permisjonsklager. Økningen har fortsatt inn i 2013. Ingen av disse klagene har fått medhold hos Fylkesmannen.

Regelverk

Barn og unge har rett og plikt til grunnskoleopplæring. Etter opplæringsloven § 2-11 første ledd kan kommunen etter søknad gi en elev permisjon fra den pliktige opplæringen i inntil to uker.

De fleste kommuner har delegert oppgaven med å ta avgjørelser om permisjon til rektor ved den enkelte skole. En avgjørelse av om en elev skal få permisjon eller ikke, er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette medfører blant annet at avgjørelse skal begrunnes, og at det er mulig å klage på den.

Det er ikke en rettighet å få permisjon. Permisjon er noe skolen kan gi. Dersom skolen innvilger permisjon er det en forutsetning at det er forsvarlig å gi eleven fri fra opplæringen. Dette betyr at selv om det er forsvarlig for den enkelte elev å få fri, kan skolen avslå søknaden. For å sikre lik behandling av søknader om permisjon bør kommunene og skolene ha klare kriterier for når de innvilger permisjon og når de avslår.

Fylkesmannen kan ikke overprøve skolens avgjørelse ved å bestemme hvilke elever som skal få permisjon. Ved behandling av klager på avslag om permisjon ser Fylkesmannen på om skolen har behandlet søknaden i tråd med opplæringsloven, og etter alminnelige forvaltningsrettslige regler. Disse reglene skal blant annet beskytte mot usaklig forskjellsbehandling, vilkårlighet og at det legges vekt på utenforliggende hensyn.