Nærskole - skolebytte

Elever i grunnskolen (1.-10. klasse) har rett til å få gå på den nærmeste skolen eller den skolen i nærmiljøet eleven sogner til. Dette kalles nærskolen. Foresatte kan søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen.

Gjeldende rett

Bestemmelser om nærskole og skolebytte finnes i opplæringsloven § 8-1.

I første ledd står det at elever har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen i nærmiljøet eleven sogner til (nærskolen). Hvilken skole som er nærskolen skal først og fremst avgjøres ut ifra geografiske forhold. Det skal også legges vekt på om søsken er plassert på den samme skolen, og om skoleveien er farlig.

Etter bestemmelsens tredje ledd kan foresatte søke om at eleven blir tatt inn på en annen skole enn nærskolen (skolebytte). Eleven har ikke rett til å få innvilget plass på en annen skole enn nærskolen.

En avgjørelse om skolebytte ligger innenfor kommunens frie skjønn. Fylkesmannen kan ikke overprøve dette ved å avgjøre hvilke elever som skal innvilges skolebytte. Søknaden må imidlertid behandles etter alminnelige forvaltningsrettslige regler som blant annet beskytter mot usaklig forskjellsbehandling. Kommunen kan heller ikke ta inn en elev som søker skolebytte før alle elevene som har denne skolen som sin nærskole, har fått plass.

Fylkesmannens erfaring fra klagesaker er at manglende kapasitet er den viktigste begrunnelsen for at en elev ikke får plass på nærskolen eller ikke får innvilget skolebytte.

Det er flere regler som er med på å bestemme hvilken kapasitet en skole/et klassetrinn/en klasse har:

  • Opplæringsloven § 8-2 stiller krav om at klassene og basisgruppene ikke må være større enn det som er pedagogisk og trygghetsmessig forsvarlig.
  • Opplæringsloven § 9a-2 stiller krav om elevenes fysiske arbeidsmiljø.
  • Helsedirektoratets hefte "Miljø og helse i skolen - Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler", blant annet inneklima og anbefalte arealnormer.
  • Rundskriv I-1/2012 ”Om godkjenning av barnehager og skoler etter regelverket for miljørettet helsevern”, fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Sivilombudsmannen har slått fast at retten til å gå på den skolen som ligger nærmest bostedet ikke er absolutt. Kapasitetshensyn er et moment som kan vektlegges.

Det følger av opplæringslovens forarbeider at det må tas utgangspunkt i de skoler som til enhver tid finnes i kommunen. Retten til å gå på den nærmeste skolen gir ikke i seg selv noe grunnlag for krav om nye eller opprettholdelse av eksisterende skoler. Ved svingninger i elevtallet må kommunen kunne endre opptaksområdet slik at plass i eksisterende skoleanlegg kan utnyttes (NOU 1995:18 punkt 20.4.4.2).

Eksisterer det et ”fritt skolevalg”?

Enkelte kommuner ønsker å praktisere såkalt ”fritt skolevalg”, men foresattes adgang til å velge skole vil alltid være begrenset av den enkelte skoles kapasitet til å ta inn flere elever. Saken må avgjøres etter reglene om skolebytte, og avgjørelsen ligger således innenfor kommunens frie skjønn.