Grunnskoleopplæring av barn og unge i statlige asylmottak

Retten til grunnskoleopplæring inntrer når det er sannsynlig at et barn skal oppholde seg i Norge mer enn tre måneder. Retten er regulert i opplæringsloven § 2-1 andre ledd.

Asylsøkeres rett till grunnskoleopplæring inntrer når det er sannsynlig at barnet får oppholdstillatelse, men også i de tilfeller der behandlingen av asylsøknaden kan ta lenger tid enn tre mnd.

Asylsøkeres plikt til opplæring begynner dog ikke før barnet har oppholdt seg i landet i tre mnd, se opplæringsloven § 2-1 andre ledd, andre punktum. Det skilles altså mellom retten til å få opplæring, og plikten til å motta opplæring. Fylkesmannen kan i særlige tilfeller frita elever fra denne plikten.

Det vil være i strid med FNs barnekonvensjon art 28 hvis barn som har rett på opplæring ikke får tilbud om det. Er det sannsynlig at barnet skal være i landet i mer enn 3 mnd skal barnet ha et opplæringstilbud. Om oppholdet i landet er ulovlig eller lovlig har ingen betydning.

Asylsøkere har i utgangspunktet rett til å gå på nærskolen, men kommunen kan for en begrenset periode organisere særskilte opplæringstilbud for nyankomne elever i egne grupper, klasser eller skoler. Dette reguleres i opplæringsloven §§ 2-8 femte ledd og 3-2 femte ledd.

Tilskudd til opplæring av barn og unge asylsøkere

For å bidra til finansiering slik at barn og unge i grunnskolealder i statlige asylmottak og omsorgssentre får grunnskoleopplæring så snart som mulig etter at de har kommet til landet, kan kommuner søke om tilskudd fra Fylkesmannen.

På Utdanningsdirektoratets nettsted (se lenke i høyremargen), finner du søknadsskjema, retningslinjer og mer informasjon om denne tilskuddsordningen.