Gratisprinsippet

Grunnskoleopplæringen skal være gratis. Regelen om gratisprinsippet utelukker ikke at skolen kan ta imot ulike former for gaver og andre bidrag dersom visse vilkår er oppfylt.

Kommunen kan ikke kreve at elevene eller foresatte dekker utgifter til leirskoleopphold, ekskursjoner eller andre turer som er en del av grunnskoleopplæringen. Dette følger av opplæringsloven § 2-15.

Som nevnt utelukker ikke regelen om gratisprinsippet at skolen kan ta imot ulike former for gaver og andre bidrag dersom visse vilkår er oppfylt. Dette følger av forarbeidene til opplæringsloven Ot.prp. nr. 94 (2001-2002) og Innst. O. nr. 43 (2002-03), samt rundskriv F-14-03. Disse vilkårene er:

  1. Gaver og andre bidrag må være reelt frivillige. Verken elever eller foresatte må føle seg presset til å bidra økonomisk.
  2. Det kan ikke stilles krav om motytelser, for eksempel i form av reklame.
  3. Gaver og andre bidrag må brukes slik at de kommer hele gruppen/klassen eller flere til gode. Alle elever i gruppen/klassen må få delta i de samme aktivitetene, uavhengig av om
    deres foreldre har gitt gaver/andre bidrag til skolen eller ikke.
  4. Så langt det er praktisk mulig skal det sørges for anonymitet
  5. Dersom turen ikke lar seg realisere og det er samlet inn penger, bør kassen disponeres til andre faglige formål for hele elevgruppen.

Et krav om at foresatte skal betale et bestemt beløp eller en bestemt egenandel vil kunne innebære at foresatte føler seg presset til å betale slik at elevene får anledning til å være med på turen, selv om de anser at de ikke har økonomi til å betale. Dette vil bryte mot vilkåret i gratisprinsippet om at bidraget skal være reelt frivillig.

Eventuelle betalinger må heller ikke registreres på hver enkelt elev, da dette vil bryte
mot vilkåret i gratisprinsippet om at det skal sørges for anonymitet, så langt det er praktisk mulig.