Tilretteleggingsmidler til barnehageeiere for studieåret 2018-2019 - ABLU og deltid barnehagelærerutdanning

Gode nyheter til barnehageeiere i Oslo og Akershus! Vi har fått en tilleggs bevilgning på  8 mill. kroner til tilretteleggingsmidler, lokal prioritering, for studieåret 2018-2019.

Vi tildeler tilretteleggingsmidler til barnehageeiere som har ansatte som tar Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) eller deltid barnehagelærerutdanning ved siden av jobb i barnehagen.

Høsten 2018 har Fylkesmannen i Oslo og Akershus fått totalt 13 mill. kroner til ordningen. Det kan søkes om inntil 50 000 kroner pr. student. Midlene utbetales i to omganger; utbetaling 1 høsten 2018 og utbetaling 2 våren 2019.

Formål

Målet med ordningen er å stimulere ansatte i barnehagen til å utdanne seg til barnehagelærere. Tilretteleggingsmidlene gir barnehageeiere mulighet til å planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling i barnehagen.

Nytt for søknad om tilretteleggingsmidler for 2018-2019

Søknadsskjemaet er endret. Det kan nå søkes for flere barnehager på samme skjema.Vi ber barnehageeiere gjøre følgende:

 • Kommuner/bydeler skal søke samlet for sine barnehager/studenter og sende inn kun én søknad.
 • Eiere av ikke-kommunale barnehager, som har flere barnehager i samme kommune/bydel, skal søke samlet for disse barnehagene/studentene, dvs. sende inn kun én søknad pr. kommune/bydel.
 • Eiere av enkeltstående ikke-kommunale barnehager søker for sin barnehage.
 • Kun elektroniske søknader blir behandlet.

Tildelingskriterier for Oslo og Akershus

 • Gjelder kun ansatte/studenter som tar Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) og deltid barnehagelærerutdanning.
 • Den ansatte/studenten må arbeide i barnehage, og ha minimum 50% fast stilling.
 • Barnehageeiere kan søke 50 000 kroner per ansatte/student som tar minimum 30 studiepoeng i studieåret 2018-2019.

Prioritering for tildeling i 2018-2019

 1. prioritet: 4. års-studenter ABLU
 2. prioritet: 4. års-studenter deltid barnehagelærerutdanning
 3. prioritet: 3. års-studenter ABLU
 4. prioritet: 3. års-studenter deltid barnehagelærerutdanning
 5. prioritet: 2. års-studenter ABLU
 6. prioritet: 2. års-studenter deltid barnehagelærerutdanning
 7.  prioritet: 1. års-studenter ABLU
 8. prioritet: 1. års-studenter deltid barnehagelærerutdanning

 Bruk av tilretteleggingsmidler

 • Midlene er knyttet til den enkelte ansatte/student, og skal derfor tildeles/brukes i den barnehagen hvor den ansatte jobber. Hvis den ansatte arbeider i flere barnehager skal det avklares lokalt hvordan midlene fordeles mellom disse barnehagene.
 • Barnehageeier skal bruke midlene for å legge til rette for studiedeltakelse for den enkelte ansatte.
 • Midlene kan brukes til vikar slik at den ansatte får permisjon med lønn. Da påløper arbeidsgiveravgift for vikar, som må dekkes innenfor den tildelte rammen.
 • Midlene kan brukes til å dekke reiseutgifter, oppholdsutgifter, semesteravgift, evt. andre studieavgifter, studiemateriell til den ansatte som studerer.
 • Når midlene utbetales til den ansatte/studenten etter regning, dvs. faktiske utlegg som den ansatte/studenten har hatt og kan dokumentere, er midlene ikke skattepliktige og det påløper heller ingen arbeidsgiveravgift.
 • Dersom barnehageeier ønsker å utbetale midlene direkte til den som studerer er midlene skattepliktige for den ansatte.

 

Kontaktpersoner

Viktig informasjon til søker

Søknadsfrist

28.09.2018

 

Målgruppe

Eiere av kommunale og ikke-kommunale barnehager, ansatte i barnehager som tar arbeidsplassbasert eller deltid barnehagelærerutdanning

 

Hvem kan søke

Eiere av kommunale og ikke-kommunale barnehager

 

Svar på søknad

De som søker innen fristen kan forvente svarbrev innen 30.11.2018