0-24-samarbeidet

0-24-samarbeidet skal avdekke felles utfordringer og fremme felles tiltak og strategier for bedre oppfølging av utsatte barn og unge. Det overordnede målet for samarbeidet er at færre barn og unge faller utenfor og at flere gjennomfører videregående opplæring og kommer i arbeid.

Prosjektet er et samarbeid mellom Kunnskaps- og integreringsdepartementet, Arbeids- og sosialdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

I tillegg er disse etatene med: Utdanningsdirektoratet, NAV, Bufetat, Helsedirektoratet og IMDi. Alle etatsdirektørene har undertegnet en felles programerklæring.

Fylkesmannen har fått et oppdrag i dette arbeidet på tvers av departementer og direktorater. Prosjektet varer fra 2015 til 2020. Vi har en viktig rolle som samordningsorgan og skal være pådriver for at kommunene og bydelene utvikler et helhetlig og samordnet tilbud til barn og unge  innen følgende fagområder:

  • barnehage
  • grunnopplæring
  • barnevern
  • helse
  • sosiale tjenester
  • arbeidsliv

Målet er å tilby tjenester som trekker i samme retning og at ulike fagområder på tvers av tjenester utfyller hverandre og skaper synergi. Dette krever at kommunene har systemer og holdninger for å se og høre, slik at de kan gripe tidlig inn og finne gode løsninger sammen, samt følge opp barn og unge over tid.

Vi har organisert oppdraget som et tverrfaglig samarbeid. Arbeidet er forankret i embetets ledergruppe med en egen styringsgruppe. I tillegg er alle avdelingene representert i en samordningsgruppe som møtes jevnlig.

For mer informasjon om kan du lese her:

Annet arbeid som krever samhandling og samarbeid på tvers av sektorer og som faller inn under 0-24 arbeidet: