Rovviltnemnda i region 3

Rovviltnemnda i region 3 har hovedansvaret for forvaltningen av rovvilt i Oppland, og skal sørge for at den nasjonale politikken gjennomføres i regionen. Bestandsmålene i region 3 er fem årlige familiegrupper av gaupe og fire årlige ynglinger av jerv.

 

Rovviltnemnda region 3. Fra venstre: Ivar Vistekleiven (nestleder) Kari-Anne Jønnes, Aud Hove (leder), Mariann Isumhagen og Trygve Brandrud.

Saker fra 2013

Saker fra 2013

Saker fra 2014

Saker fra 2014

Saker fra 2015

Saker fra 2015

Saker fra 2016

Saker fra 2016

Saker fra 2017

Saker fra 2017

Saker fra 2018

Saker fra 2018

Noen av oppgavene til rovviltnemnda  region 3:

  • Utarbeide en regional forvaltningsplan for rovvilt
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av ulv og bjørn. I region 3 er det ikke bestandsmål for disse artene, og rovviltnemnda har derfor myndighet til å fastsette skade- og lisensfellingskvoter uavhengig av om det nasjonale bestandsmålet er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og lisensfelling av jerv dersom bestandsmålet for jerv i region 3 er nådd.
  • Fastsette kvoter for skadefelling og kvotejakt på gaupe dersom bestandsmålet for gaupe i region 3 er nådd.

Rovviltnemnda i region 3 har årlige møter der beitenæring, verneorganisasjoner, Statens naturoppsyn, kommuner og andre inviteres til dialog og erfaringsutveksling om rovviltforvaltningen i Oppland.

Medlemmene i rovviltnemnda i region 3 er oppnevnt av Miljøverndepartementet etter forslag om kandidater fra fylkestinget. Vil du lese mer om hvordan rovviltnemndene er organisert kan du gjøre det her.

Aktuelt

Rovviltnemnda:

Faste medlemmer:
Aud Hove (leder)
Ivar Vistekleiven
Trygve Brandrud
Kari-Anne Jønnes
Mariann Isumhaugen


Varamedlemmer:
Håkon Noren
Torstein Lerhol
Thorstein Bang

Jytte Sonne
Svein Håvar Korshavn

Møtedatoer 2018:

18. januar
12. mars
3. mai
21. juni
24. august
26. oktober
19. desember

Sekretariat:
Fylkesmannen i Oppland:

Sidsel Røhnebæk
tlf: 61 26 61 54

Harald Klæbo
tlf: 61 26 60 56

Benedicte Broderstad

tlf: 61 26 60 55

 

Korrespondanse

MØTEREFERATER 

INFORMASJONSBROSJYRE 2017