Forvaltningsplan for Begna naturreservat

Fylkesmannen har nå vedtatt forvaltningsplan for Begna naturreservat i Nord- og Sør-Aurdal.

Formålet med Begna naturreservat er å bevare et forholdsvis urørt skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv.

Forvaltningsplanen skal være et praktisk hjelpemiddel for å ta vare på verneverdiene. Planen skal sikre en forutsigbar og enhetlig forvaltning av verneområdene ved å gi konkrete retningslinjer om bruk, skjøtsel, informasjon og tilrettelegging.      

Planen har vært på høring og Fylkesmannen har foretatt noen justeringer etter dette. På siden her finner du forvaltningsplanen og en oppsummering av høringsuttalelsene.