Hopp til innhold

Fakta om verneforslaget

Fylkesmannen foreslår to vernealternativer til høring:

Vernealternativ 1 innebærer at alle veger i det tidligere skytefeltet tilbakeføres, herunder også Snøheimvegen. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark blir utvidet med ca. 159 km2. I tillegg foreslås nytt Hjerkinn landskapsvernområde på ca. 18 km2.

Vernealternativ 2 åpner for at Snøheimvegen, Vålåsjøhøvegen og vegen fram til Vesllie skal bestå, jf. nye føringer i brev fra Klima- og miljødepartementet 2. juli 2015. Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark blir utvidet med ca. 122 km2. I tillegg foreslås nytt Hjerkinn landskapsvernområde på ca. 49 km2 og nytt Snøheimvegen biotopvernområde på ca. 6,8 km2.

Begge vernealternativene innebærer mindre justeringer av grensa for Fokstugu landskapsvernområde.

Verneforslaget omfatter totalt ca. 180 km2, inkludert mindre arealer i eksisterende Fokstugu landskapsvernområde. Alt er på statlig grunn.

Verd å verne

Dovrefjell har i mer enn 160 år hatt status som det mest artsrike fjellområdet i Nord-Europa. Artsrikdommen skyldes forekomster av kalkholdige bergarter, næringsrikt jordsmonn og stor variasjon i klima (les mer her).