Hvert 7. hogstfelt i Oppland er ikke tilfredsstillende forynget

Med tanke på framtidig produksjon er det viktig at skogeierne sørger for at hogstfeltene blir tilfredsstillende forynget, påpeker Fylkesmannen i Oppland.  Hvert år skal et tilfeldig antall hogstfelt i kommunene kontrolleres.

Det er avgjørende for fremtidens produksjon av treprodukter som trelast og papir at skogen blir tilfredsstillende forynget etter hogst. Den største delen av skogen i Oppland blir forynget gjennom planting av gran.

En mindre andel forynges naturlig etter hogst. Den vanligste formen for naturlig foryngelse foregår ved spredning av frø fra gjensatte av frøtrær av furu. Den sikreste måte å lykkes med dette er å markberede feltet umiddelbart etter hogst. Dette gjøres ved at jorda flekkvis blottlegges med maskinelt utstyr, slik får frøene lettere jordkontakt.

Skoglovvgivningen sier at «skogeigar skal gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre tilfredsstillande forynging innan tre år etter hogst. Dersom forynginga skal skje ved planting skal ho vere gjennomført innan tre år etter hogsten».

Landbruksdirektoratet trekker hvert år ut et tilfeldig antall hogstfelter i alle skogfylkene for kontroll. Disse feltene er hogd tre år før kontrollen. Det er kommunenes skogansvarlige som har ansvaret for å gjennomføre kontrollen. Kontrollen skjer systematisk ved at kontrolløren går etter en rett linje på hogstfeltet og teller antall levende planter på prøveflater.

Fylkesmannens rolle er å påse at kontrollene blir utført i Opplands 26 kommuner.

Resultatene for kontroll i 2017 viser at 15 % av antall hogstfelter hadde lavere antall livskraftige planter enn det som er minste antall ifølge lovgivningen.

Kontrollert år

2017

2016

2015

Antall gjennomførte kontroller

136

143

143

Antall felter med lavere antall planter enn minste lovlige antall

20

14

21

Prosent felter med lavere antall planter enn minste lovlige antall

15

10

15

Årsakene til for lavt antall levende planter er flere. Det kan være tørke eller angrep fra gransnutebiller. Det kan også være manglende eller mangelfull gjennomført planting eller mangelfull tilrettelegging for naturlig foryngelse. Og årsaken kan være en kombinasjon av disse momentene. 

Tilfellene der man avdekker for lavt antall planter vil bli fulgt opp fremover av kommunenes skogansvarlige.

For at vi i Oppland skal kunne bidra til et bærekraftig skogbruk hvor også fremtidige generasjoner skal ha mulighet for å høste av dette fornybare råstoff, er det avgjørende at skogeierne sørger for tilstrekkelig foryngelse og ettersyn på hogstfeltene.

Kontaktpersoner