Fylkesmannens kontroll avdekket grove brudd på svine- og fjørfeproduksjonsloven

I forbindelse med kontroll av svineproduksjoner med henblikk på etterlevelse av konsesjonsregelverket for svine- og fjørfeproduksjon, har Fylkesmannen i Oppland avdekket ulovlig driftsfellesskap og en systematisk og ulovlig overproduksjon av slaktegris.

Fylkesmannen pålegger produsenten å betale erstatning til staten pålydende 1 368 600 kroner for overproduksjon av 4562 slaktegriser. Fylkesmannen krever at jordbrukstilskudd for tre år pålydende  kr 579 520 tilbakebetales. En av de involverte har hatt tillatelse (konsesjon) til å kunne produsere over konsesjonsfri grense for svine- og fjørfeproduksjon. Denne konsesjonen trekkes midlertidig tilbake, foreløpig for 12 måneder.

Etter svine- og fjørfeproduksjonsregelverketkan ingen slaktegrisprodusent produsere mer enn 2100 slaktegriser i året, med mindre det er gitt særlig tillatelse (konsesjon) fra Fylkesmannen. Konsesjon er personlig og er knyttet til én bestemt landbrukseiendom.  

Videre kan ikke svine- og fjørfeprodusenter samarbeide om produksjonen i en slik grad at de kan anses å ha økonomiske interesser i samme produksjon (driftsfellesskap). Når det fastslås driftsfellesskap mellom to eller flere produksjoner anses dette som èn produksjon. Det er da ikke adgang til å produsere mer enn det som er tillatt for èn produsent.

Fylkesmannen vurderer at svine- og fjørfeproduksjonsloven i dette tilfellet er grovt overtrådt. Svineproduksjonen har utad vært framstilt som to atskilte svineproduksjoner, mens den i realiteten har vært drevet som en felles produksjon.

Normalt vil overproduksjon av slaktegris være enkelt å avdekke av myndighetene ved hjelp av oppslag i slaktedatabasen. I dette tilfellet er imidlertid slaktegriser påført feil eieridentifisering og angivelse av produksjonssted før levering til slakteri. I tillegg er det generert en omfattende mengde feilopplysninger.

Fylkesmannens vedtak kan påklages til Landbruksdirektoratet.

Kontaktpersoner