Tilskudd til drenering av jordbruksarealer

Ved jordbruksoppgjøret i 2012 ble det bestemt å innføre tilskudd til drenering, og Landbruks- og matdepartementet fastsatte forskriften 25. juni 2013.

God drenering er avgjørende for å kunne øke matproduksjonen i årene som kommer. Det er også et viktig ledd i å tilpasse jordbruket til et endret klima med mer nedbør. God drenering reduserer også faren for erosjon fra jordbruksarealer og bidrar på den måten til god vannkvalitet og et godt vannmiljø.

Tilskudd kan gis til drenering av tidligere grøftet jordbruksareal.

Med søknaden må det leveres grøfteplan med kart, samt miljøplan trinn 2 eller tilsvarende miljøinformasjon der tiltaket og virkningen av tiltaket er beskrevet.

Tilskudd kan ikke gis der tiltaket medfører vesentlig skade for annen eiendom og naturmangfold, vesentlig fare for flom og vannforurensning eller fare for skade på automatisk fredede kulturminner. Tilskudd kan heller ikke gis der tiltaket er påbegynt før tilskudd er innvilget.

Tilskudd til drenering av jordbruksjord, avgrenset til systematisk grøfting, profilering og omgraving utgjør 1 000 kroner per dekar. Ved annen grøfting kan det gis 15 kroner per løpemeter grøft begrenset oppad til 1 000 kroner per dekar.

Søknaden sendes til kommunen dreneringsarealet ligger. Kommunen fastsetter søknadsfristen.

Ved prioritering av søknader skal formålet med ordningen legges til grunn jf. § 6 i gjeldende rundskriv.