Satsene for regionale miljøtilskudd er fastsatt

(Foto: Morten Berntsen)

Satsene for regionale miljøtilskudd i jordbruket er fastsatt for 2018. Tilskuddene til bratt dyrka mark og spesielt til seterdrift øker betydelig. 

I årets jordbruksoppgjør ble det fastsatt at tilskudd til nedlegging og nedfelling av husdyrgjødsel skal innføres i alle fylker. I Oppland har vi ikke hatt tilskudd til dette formålet, men det innføres altså nå. Hensikten er å minske utslippene av klimagasser fra husdyrgjødsla, men også å få minst mulig avrenning av næringsstoffer til vann og vassdrag.

De som driver seterdrift med mjølkeproduksjon i minst seks uker denne sommeren, får et tilskudd på 50 000 kroner. De som har mjølkeproduksjon på setra i minst fire uker, men mindre enn seks uker, får 40 000 kroner. Det betyr en økning på 7000-17000 kroner pr. seter fra 2017. For drift av bratt dyrka mark med helling på 1:5 eller mer, blir tilskuddet i år på 120 kr pr daa (2017: 94 kroner).

I år blir det igjen mulig å få tilskudd for å utsette jordarbeiding av åkrer med liten eller middels erosjonsrisiko til våren i hele fylket, ikke bare på Hadeland og Toten. De siste to åra er det bare arealer med stor og svært stor erosjonsrisiko som har har vært tilskuddsberettiget i resten av fylket. Tilskuddssatsene endres samtidig noe og blir litt høgere pr. daa på Toten og Hadeland enn i resten av fylket.

Tilskuddssatsene er ellers ikke endret fra 2017. Satsene er foreløpige og kan bli justert ut fra de faktiske søknadstallene i år. Søknadsfristen er 15. oktober (eller 1. november for tilskudd til beitelag). Til høyre finner du en oversikt over årets tilskuddssatser.