Midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven

Koronaloven gir regjeringen fullmakt til å lage nye midlertidige regler for å håndtere koronakrisen. Inne på lovdata finner du lenke til alle de nye forskriftene. 

Stortinget har på grunn av koronautbruddet vedtatt en lov som gir regjeringen fullmakt til å endre regler etter en rekke lover raskt. Loven skal legge til rette for nødvendige tiltak som skal begrense forstyrrelse av sentrale samfunnsfunksjoner og avhjelpe negative konsekvenser for befolkning, næringsliv, offentlig sektor eller samfunnet for øvrig. Loven gjelder fram til 27. april. 

Lovdata har samlet alle de midlertidige forskriftene på én side.

Koronaloven gir regjeringen hjemmel til å utfylle, supplere eller fravike en rekke lover

Arbeidsmiljøloven, forvaltningsloven, vegtrafikkloven, sosialtjenesteloven og mange andre lover er omfattet av fullmaktene som koronaloven gir. Hele lista ligger i §2 i koronaloven. I mars er det blant annet fastsatt midlertidige forskrifter om forsvarets operative virksomhet under koronaepidemien, om endringer i helselovgivningen for å avhjelpe konsekvenser under utbruddet av Covid-19, og om tilpasninger i lovgivning om universiteter og høgskoler som følge av Covid-19. 

Kongen i statsråd vedtar nye midlertidige forskrifter 

Nye forskrifter vedtas av kongen i statsråd. Regjeringen legger forslag til nye forskrifter ut på høring på nettsiden sin. Nå arbeides det blant annet med midlertidige forskrifter etter yrkestransportloven og tinglysningsloven.

Stortinget skal ha informasjon om nye forskrifter og kan kreve at de blir opphevet

Nye midlertidige forskrifter vedtas av Kongen i statsråd og trer i kraft en dag etter at Stortinget har fått informasjon om den. Stortinget kan også oppheve forskrifter eller deler av dem.

Dersom minst en tredel av Stortingsrepresentantene ikke støtter en bestemt forskrift eller bestemmelse skal den oppheves.