Ekstra skjønnsmidler

Koronaviruset setter mange kommuner på prøve. Stortinget har derfor bevilget 250 millioner kroner i økt skjønnsramme til kommunene. Fylkesmennene skal fordele pengene.

Pengene skal dekke merutgifter som følge av koronautbruddet og tildeles som skjønnstilskudd. I første omgang har departementet fordelt 200 millioner kroner til fylkene etter innbyggertall, mens 50 millioner kroner vil bli fordelt senere.

Fylkesmennene får ansvaret for å fordele skjønnsmidlene til de kommunene som trenger det mest. De langsiktige konsekvensene for kommuneøkonomien blir vurdert på nasjonalt nivå framover.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har mer informasjon om det ekstra tilskuddet til kommunene.