Bestem selv over framtida di!

Vi kan alle bli så skrøpelige at vi ikke lenger kan ivareta egne interesser. Hvem skal hjelpe deg da? Skriv en framtidsfullmakt, så kan du selv bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser.

Ulykke eller sykdom kan raskt endre livet og hverdagen vår. Skriv en framtidsfullmakt mens du fremdeles er i stand til det. Da kan du selv påvirke hvem som skal hjelpe deg dersom du i framtida trenger hjelp til å ivareta egne interesser. 

Du kan skrive en framtidsfullmakt uten å bruke advokat, men det kan være lurt å ta en prat med en advokat for å sikre at alle formaliteter er oppfylt. 

Framtidsfullmakt er et godt alternativ til vergemål, for den som selv ønsker å bestemme hvordan den fremtidige ivaretakelsen av egne interesser skal skje.

En framtidsfullmakt gir én eller flere personer rett til å representere deg når:

•             du har fått en sinnslidelse, som demens, eller alvorlig svekket helsetilstand som gjør at

•             du ikke lenger er i stand til å ivareta dine egne interesser på de områdene som er omfattet av fullmakten

En framtidsfullmakt kan trekkes tilbake, så lenge du er i stand til å forstå hva det innebærer å trekke den tilbake. Du må ha evne til å forstå hva en fullmakt betyr. I tillegg må den som du ønsker som fullmektig være over 18 år, si ja til å være fullmektig og ikke selv ha verge. Det må være en faktisk person og ikke et advokatfirma som utpekes som framtidsfullmektig.

En framtidsfullmakt kan omfatte både økonomiske og personlige forhold, og kan avgrenses til å gjelde på bestemte områder, f.eks. å selge en bolig, betale regninger mm.

Les også om andre alternativer til vergemål på vergemålsportalen.

Krav til vitner

Fullmakten må være skriftlig. Det er krav om to vitner som du har godtatt og som er til stede sammen og som vet at dokumentet skal være en framtidsfullmakt. Mens vitnene er til stede, skal du skrive under dokumentet eller vedkjenne deg din underskrift. Vitnene skal skrive under dokumentet mens du er til stede.

Vitnene må ha fylt 18 år og må ha evne til å forstå hva det innebærer å skrive under en fullmakt som vitner. Fullmektigen kan ikke være vitne. Det samme gjelder ektefellen til fullmektigen, samboer, foreldre, barn og barnebarn.

Framtidsfullmakten bør også dateres. Vitnene bør i påskrift på dokumentet opplyse at du har opprettet fullmakten av egen fri vilje og hadde evne til å forstå hva den innebærer. Påskriften bør inneholde fødselsdato og adresse til vitnene.

Dersom framtidsfullmakten innebærer rett til å selge eiendom, må det oppgis gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt feste- og/eller seksjonsnummer og kommunen der eiendommen ligger. For leilighet i borettslag må det stå organisasjonsnummer og andelsnummer. På samme måte vil normalt en forretningsfører for et aksjelag kreve at organisasjonsnummer, aksjenummer og/eller leilighetsnummer fremgår av fullmakten.

Oppbevaring av fremtidsfullmakten

Den du velger til framtidsfullmektig kan med fordel ta vare på framtidsfullmakten. En framtidsfullmakt trer i kraft når du ikke lenger er i stand til å ivareta interessene dine innenfor de områdene som fullmakten gjelder. Den som du har oppgitt som fullmektig, tar stilling til når fullmakten trer i kraft, og skal gi deg beskjed i tillegg til din eventuelle ektefelle eller samboer, eller andre nære slektninger, der det ikke finnes ektefelle eller samboer.

Fullmektigen kan be Fylkesmannen om å stadfeste at framtidsfullmakten trer i kraft, dersom vilkårene for stadfestelse er til stede. Dersom den blir stadfestet, vil fullmektigen få en attest fra Fylkesmannen. Fullmektigen må legge frem framtidsfullmakten, bevis for at du og de andre som skal varsles, er varslet og en legeerklæring om din helsetilstand på stadfestelsestidspunktet.

Din fullmektig skal handle i samsvar med fullmakten og skal se til at dine interesser og rettigheter blir ivaretatt.

Må høre med deg

En framtidsfullmakt kan gjelde både økonomiske og personlige forhold, og bare et enkelt forhold, dersom du ønsker det. Et eksempel kan være hvor du skal bo. Dersom det er tale om rettigheter som nærstående er gitt etter helse- og sosiallovene, gjøres det oppmerksom på at en framtidsfullmektig ikke har flere rettigheter enn det som er gitt til nærstående i helselovgivningen.

Din fullmektig må høre med deg før han eller hun tar en beslutning, så fremt det ikke innebærer betydelige vanskeligheter. Det er ikke nødvendig dersom du ikke kan forstå hva saken gjelder.

Fullmektigen kan ikke representere deg i saker der fullmektigen ville vært inhabil dersom han eller hun var verge. Fullmektigen kan likevel gi helt vanlige gaver og dekke sine nødvendige utgifter og et rimelig vederlag, og i tillegg utføre disposisjoner som er særskilt angitt av deg i fullmakten.

Dersom fullmektigen er inhabil, kan Fylkesmannen oppnevne en verge med mandat som er avgrenset til de forhold som gjør fullmektigen inhabil. Alt det andre kan i så fall fullmektigen fortsatt gjøre.