For reindriftsøvere

Her ligger det informasjon om ulike temaer med reindriftsutøvere som målgruppe.

Velg temaet du er interessert i ved å trykke på et av bildene under:

 Velg et av bildene ovenfor for å komme til artiklene listet opp under

08.08.2016

Påkjørsler

Når rein blir påkjørt på vei og jernbane er det reineiers ansvar å kreve erstatning fra bileier, Trafikkforsikringsforeningen (ukjent bil) eller Bane NOR.

09.08.2016

Melding om reindrift og tilskudd

Lederen av en siidaandel skal årlig gi melding om reindrift til Fylkesmannen. Meldinga skal inneholde opplysninger om tilgang og avgang av rein, og om reineiere i siidaandelen. Opplysningene fra meldinga danner grunnlaget for behandlinga av søknader om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag og for rovvilterstatninga.

02.08.2016

Reinmerke

I det samiske reinbeiteområdet skal all rein merkes ved snitt i øret med eierens registrerte merke. Før et reinmerke tas i bruk, skal det godkjennes av merkenemnda. Du kan sende søknad om merke som skal brukes i Nordland reinbeiteområde til Fylkesmannen i Nordland.

13.01.2017

Næringsutvikling

Fylkesmannen skal legge til rette for næringsutvikling og innovasjon i samarbeid med andre regionale og lokale aktører. 

13.01.2017

Gjeterhytter, gjerder og anlegg

Reindriftsutøvere har rett til å føre opp hytter, gjerder og anlegg som er nødvendige for bruk i reindrifta.

13.01.2017

Merkenemnda for Nordland

Merkenemnda for Nordland behandler søknader om reinmerke i Nordland reinbeiteområde. Søknader sendes til Fylkesmannen.

24.01.2017

Beredskap i reindrifta

Beredskap i reindrifta omfatter først og fremst reinbeitedistriktene og reineiernes egen beredskap for å håndtere uforutsette hendelser. Fylkesmannens har ansvar for å utarbeide beredskapsplaner, samhandling med Mattilsynet og forvaltning av ulike tilskudd for beredskapstiltak.


Kontakt oss

Sentralbord/postmottak

fmnopost@fylkesmannen.no
Tel: 75 53 15 00

Beredskap førstelinje reindrift

Stein Tage Domaas
Tlf: 75 53 16 79 / 48 06 07 83

Besøksadresser og kontaktinformasjon til ansatte som jobber med reindrift hos Fylkesmannen

Fylkesmannens vakttelefon
for rovvilt

Tlf: 47829091

Fylkesmannens nettsider om rovvilt

Førstelinje for reindrift

Fylkesmannen har ansvar for førstelinjetjenesten for reindrift. Det innebærer blant annet at vi:

  • er førsteinstans ved behandling av saker etter reindriftsloven
  • bidrar med veiledning og informasjon til reineiere, andre offentlige myndigheter og samfunnet forøvrig
  • legger til rette for dialog og kunnskapsutveksling mellom reindrift og andre interesser
  • bidrar til å videreutvikle reindriftens selvstyre
  • bidrar til en effektiv og kunnskapsbasert forvaltning av reindriften