Søknad om utslipp fra midlertidig anleggsarbeid - Hålogalandsveien E10/Rv85 - Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt


Høringsfrist 03. mai 2019 00:00

Oversikt over hele det nye veganlegget med tunneler, og inndeling i parseller. Den røde markeringa viser begrensinga til prosjektområdet.
Oversikt over hele det nye veganlegget med tunneler, og inndeling i parseller. Den røde markeringa viser begrensinga til prosjektområdet. (Foto: Ecofact / Statens Vegvesen)

Statens vegvesen søker om tillatelse til utslipp fra midlertidige anleggsarbeider i forbindelse med utbygging av Hålogalandsveien - E10/Rv85 - Tjeldsund - Gullesfjordbotn - Langvassbukt.

Prosjektområdet går gjennom to fylker - Nordland og Troms, og seks kommuner - Sortland, Kvæfjord, Lødingen, Tjeldsund, Harstad og Skånland. Tillatelsen etter forurensningsloven vil utarbeides i et samarbeid mellom Fylkesmannen i Nordland og Fylkesmannen i Troms og Finnmark.

Prosjektet

Vegtraséen går gjennom et fjord- og dallandskap på Hinnøya. Den følger delvis dagens vegtrasé der dette er mulig, men trekkes flere steder lengre opp i terrenget i forhold til dagens veg. Prosjektet skal knytte regionene Ofoten, Sør-Troms, Vesterålen og Lofoten tettere sammen. Det skal bygges totalt 83 km ny veg, fordelt på:

 • 35 km ny veg i eksisterende trasé
 • 28 km tunneler
 • 20 km veg i ny trasé

Det er skal bygges 7 tunneler. Disse er:

Tunnelstrekning Kommune Lengde
Våtvoll - Løbergsbukt Kvæfjord 1,43 km
Kanstadbotn - Fiskefjord Lødingen/Tjeldsund 9,6 km
Fiskefjord - Kongsvikdalen Tjeldsund 6,13 km
Bærmyra - Lillehammaren Tjeldsund 1,33 km
Ulvikfjellaksla - Staurhågen Tjeldsund 2,03 km
Hårvik - Årbogen Tjeldsund/Harstad 1,8 km
Gausvik - Tjeldsund bru - Leikvik Harstad 5,1 km

 

Prosjektet omfatter og ei utfylling i sjø, ved Raksebukta i Gullesfjorden i Troms. Det vil gjennomføres tiltak for å minimere faren for utvasking av sprengningsplast.

Arbeidene skal etter planen utføres i perioden 2021 - 2026, men nøyaktig tidspunkt er ikke avgjort ennå.

Den vedlagte miljørisikovurderinga danner grunnlaget for søknaden. Her beskrives de berørte områdene, hvilke miljøeffekter som kan forventes og hvilke tiltak som er planlagt for å holde miljøeffektene innenfor akseptable grenser. 

Det søkes også om utslipp i tunnelenes driftsfase. Dette vil være avrenning av overvann som er forurenset fra trafikk og vaskevan fra tunnelvask.

Utslipp i anleggsfasen

Utslipp til vann

Prosessvann fra anleggsarbeidene vil i hovedsak inneholde steinstøv, nitrogenforbindelser fra sprengstoffrester, tidvis noe spillolje, metaller fra verktøyslitasje og eventuelt fra berggrunnen. Prosessvannet vil renses i lokale renseanlegg før utslipp.

De vannforekomstene som vil bli berørt av utslipp fra anleggsarbeidene er:

 • Bekkefelt ved Gullesfjorden vest
 • Bekkefelt ved Lakselva Gullesfjorden
 • Heggedalselva
 • Bekker fra Mølnvikneset til Fisløybukta
 • Bekkefelt ved Fiskfjorden 
 • Kongsikosen
 • Ulvikelva
 • Årbogelva
 • Gausvikvassdraget
 • Bekker mellom Harstad og Tjeldsund

Vi viser til den vedlagte miljørisikovurderinga som gir en nærmere beskrivelse av disse.

Støy og støv

Bygge- og anleggstøy og støv vil overholde kravene i Klima- og Miljøverndepartementets retningslinjer som gir anbefalte grenseverdier for støy (T-1442) og luft (T-1520).

Vi viser til den vedlagte Ytre Miljø-planen for en nærmere beskrivelse av hvordan dette skal følges opp.

Naturmangfold

Vegvesenet mener at kunnskapsgrunnlaget som er fremskaffet i arbeidene med planleggingen av prosjektet er tilstrekkelig til å ta stilling til en beslutning om utslippstillatelse.

Det planlegges også forundersøkelser av fisk og bunndyr i forkant av byggestart, samt etterundersøkelser etter at tiltaket er avsluttet.

Tillatelse etter forurensningsloven

Vanlig forurensing fra midlertidige anleggsarbeider er tillatt etter bestemmelsene i forurensningsloven. En del anleggsarbeider, som tunnelarbeider eller utfylling i sjø- og vassdrag, kan medføre så stor belastning på miljøet at det er vurdert å ikke være "vanlig forurensning". Også arbeider som har lengre varighet enn 2 - 3 år vil kreve særskilt tillatelse.

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for midlertidige anleggsarbeider. De delene av dette prosjektet som krever tillatelse fra Fylkesmannen vil være tunnelarbeidene og utfyllingen i sjø. I tillegg vil vi sette vilkår for støy og for støv for hele prosjektet, for å ivareta befolkningen i nærområdet.

Høring

Spørsmål om saken som angår områder i Nordland kan rettes til Hege Rasmussen.

Spørsmål som angår områder i Troms kan rettes til May-Helen Holm.

Eventuelle merknader og innspill til søknaden sendes til Fylkesmannen i Nordland (fmnopost@fylkesmannen.no) med kopi til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (fmtfpost@fylkesmannen.no).