Tilsyn med Selsøyvik Havbruk AS sin lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune

Fylkesmannen i Nordland varsler tilsyn ved Selsøyvik Havbruk As sin lokalitet Stangholmen i Rødøy kommune den 1 oktober 2019.

Fylkesmannen i Nordland skal føre tilsyn med akvakulturanlegg i fylket for å kontrollere at krav i forurensningsloven med tilhørende forskrifter og tillatelser blir etterlevd. Fylkesmannen fører også tilsyn med krav i internkontrollforskriften.

Tema for tilsynet er blandt annet resipientundersøkelser, avvikshåndtering, utslipp, kjemikaliehåndtering, miljømål, avfallshåndtering, miljørisikovurderinger og internkontroll.

Dato:
1. oktober 2019 - 22:59
Sted:
Rødøy
Ansvarlig:
Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen
Målgruppe:
Selsøyvik Havbruk AS

Kontaktpersoner